biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Grudzień 2012


Zaktualizuj swoje dane w ZUS/NFZ

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie - dzięki systemowi eWUŚ.

Bardzo ważne jest zatem, żeby w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) były aktualne dane o okresach uzpieczenia zdrowotnego i członkach rodzin ubezpieczonych. ZUS przekazuje do NFZ dane, które zostały przesłane przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy), powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach.

Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o:

- uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.),

- ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko,

- ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym równorzędnie.

W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek.

Warto, aby płatnicy składek również zwrócili uwagę na prawidłowość danych dotyczących osób ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem członków ich rodzin. Często zdarza się bowiem, że nie dokonano wyrejestrowania w przypadkach, gdy:

- wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny,

- członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),

- pełnoletni członek rodziny ukończył naukę,

- członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.).

Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano ubezpieczonego albo członków jego rodziny mimo takiej konieczności, należy dopełnić tego obowiązku.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy niepełnosprawnego warunkiem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986), począwszy od wniosków za grudzień 2012 r. pracodawca ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika będzie miał obowiązek przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy wskazany przez tego pracownika, np. w oświadczeniu (pracownik może być zarówno właścicielem jak i współwłaścicielem wskazanego numeru konta), lub za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

W wyjątkowych przypadkach, gdy osoby niepełnosprawne mają trudności w codziennej egzystencji, może to być również rachunek innej osoby (np. opiekuna, pełnomocnika). Pełnomocnictwo udzielone przez pracownika osobie trzeciej do odebrania należnego wynagrodzenia nie może być uznane za przeniesienie prawa do wynagrodzenia na inną osobę. Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia, mimo, że nie wynika to jednoznacznie z przepisów prawa, ze względów dowodowych powinno być udzielone na piśmie.

 

Od grudnia wyższe wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 grudnia nieznacznie wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej           w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 12 listopada 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3510,22 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 grudnia 2012 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 140,41 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 175,51 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 210,61 zł.

 

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą prawo do becikowego

Od początku 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Dotychczas becikowe przysługiwało wszystkim niezależnie od dochodu. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł.

Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin.