biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Czerwiec 2013


Od czerwca więcej zarobi emeryt i rencista

Od czerwca będzie wyższa wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu  w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 maja 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3740,05 zł. W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2013 r. będzie wynosiła 2618,10 zł, natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 4862,10 zł.

 

Źródło: www.stat.gov.pl

Od czerwca więcej zarobi osoba pobierająca rentę socjalną

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2618,10 zł. To o 34,80 zł więcej niż w maju.

Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód   w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 13 maja 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3740,05 zł.  

Źródło: www.stat.gov.pl

Wpłaty na PFRON od 1 czerwca 2013 r.

W miesiącach od czerwca do sierpnia 2013 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat.

W dniu 13 maja 2013 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3.740,05 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Od czerwca wyższe wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 czerwca wzrośnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej            w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 13 maja 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3740,05 zł.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 czerwca 2013 r. wyższe i będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 149,60 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 187 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 224,40 zł. 

Źródło: www.stat.gov.pl

Zmiana wysokości kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu oraz sierpniu 2013 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9350,13 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wynosiło 3740,05 zł.

 

Źródło: www.stat.gov.pl