biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Lipiec 2013


Wpłaty na PFRON od 1 czerwca 2013 r.

W miesiącach od czerwca do sierpnia 2013 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat.

W dniu 13 maja 2013 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3.740,05 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

Źródło: www.stat.gov.pl

 

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne obniżona

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 6 czerwca 2013 r. 10,5 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła bowiem na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Obniżeniu do 10,5 proc. uległy więc stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek, do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem). 

Źródło: www.nbp.pl 

Zmiany w urlopach macierzyńskich oraz nowy urlop rodzicielski

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Ustawa wprowadza nowy rodzaj urlopu - urlop rodzicielski.

Urlop ten będzie przysługiwał rodzicom w wymiarze 26 tygodni. Łącznie z urlopem macierzyńskim ( 20 tygodni ) oraz z wydłużonym od 17 czerwca dodatkowym urlopem macierzyńskim ( 6 tygodni ) pozwoli to rodzicom na sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie.

Płatny roczny urlop ma przysługiwać wszystkim rodzicom dzieci urodzonych w 2013 r., nie tylko zatrudnionym na etatach, ale też wszystkim, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracującym na podstawie umowy-zlecenia i samozatrudnionym.

Od 17 czerwca zmienia się wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Wysokość ta zależeć będzie nie tylko od rodzaju urlopu, ale również od terminu kiedy został złożony wniosek i od tego o jaki urlop zawnioskował pracownik. Rodzic, który zdecyduje się na skorzystanie tylko z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie otrzymywał 100% pensji. Jeśli zechce przedłużyć urlop i skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jego wynagrodzenie wyniesie 60% pensji. Z kolei rodzicowi, który chciałby od razu skorzystać z rocznego urlopu (a więc od razu zawnioskuje o urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski), będzie przysługiwało 80% wynagrodzenia.

Nowelizacja wprowadza ponadto wiele innych zmian:

1) ustawa zmienia (wydłuża o dwa tygodnie) wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

2) pozwala pracodawcy odmówić (ale tylko w wyjątkowych sytuacjach) wyrażenia zgody na wniosek pracownika o wykonywanie pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

3) pozwala rodzicom dzielić się sprawowaniem opieki nad dzieckiem - pracownica może rezygnować z urlopów na rzecz ojca dziecka,

4) wydłuża okres, przez który rodzice będą uprawnieni do urlopu wychowawczego - urlop wychowawczy będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a nie jak obecnie do końca 4 roku życia,

5) zmieniono wymiar urlopu macierzyńskiego, z którego pracownica będzie mogła skorzystać przed porodem (po zmianie: nie więcej niż 6 tygodni),

6) do nowych urlopów będą uprawnieni nie tylko pracownicy, ale także zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, samozatrudnieni oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

 

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl