biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Wrzesień 2014


ZUS kwestionuje umowy o dzieło

Kampania rządu przeciw umowom śmieciowym spowodowała zaostrzenie kontroli
i kary dla przedsiębiorców stosujących umowy o dzieło. Granica pomiędzy kontraktem objętym obowiązkiem zapłaty składek ZUS a umową wolną od tego obciążenia jest często trudna do ustalenia. Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło o zleceniem polega na tym, że umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu a zlecenie to umowa starannego działania. Coraz częściej w czasie kontroli dochodzi jednak do kwestionowania umów o dzieło, które przedsiębiorca zawierał od lat i które w czasie wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły żadnych wątpliwości. Sądy również często stają w tych kwestiach po stronie ZUS. Przez wiele lat o kwalifikacji danej umowy decydował użycie odpowiedniego sformułowania; tak np. umową zlecenia była umowa o sprzątanie, ale już posprzątanie – mogło być traktowane jako umowa o dzieło. Obecnie jest to niewystarczające. Organy badają często czy umowa ma charakter jednorazowy – czy długoterminowy, polegający na powtarzaniu tych samych czynności. Na pewno ZUS nie potraktuje jako dzieła umowy np. o skoszenie trawnika czy przystrzyżenie żywopłotu ( wyrok z 6 marca III AUa 898/13) . Analogicznie należy się spodziewać w przypadku umowy np. o posprzątanie biura. W wyroku z dn. 6 kwietnia 2011 r II UK 315/10 sąd zakwestionował jako umowy o dzieło – umowy łączące tłumaczy
z przedsiębiorcą. Przeszkodą w uznaniu tych umów za dzieło był ich stały charakter
i powtarzalność czynności.. Podobnie sąd potraktował umowę z wykładowcą prawa ( uchwala SN z 9 lica 2-014 r., I UZP 1/14). Wszystko wskazuje na to, że SN ma już ustaloną linię orzeczniczą. W jej myśl umowa o dzieło jest wyjątkiem, a reszta kontraktów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi to umowy zlecenia, podlegające składkom ZUS. Trudno znaleźć receptę – jak zawierać umowy o dzieło aby nie narazić się na nich zakwestionowanie. Na pewno należy unikać umów, w których wynagrodzenie będzie ustalone według stawki godzinowej; wystrzegać się sformułowania, że wykonawca dzieła zobowiązuje się do „świadczenia usług” oraz zawierania umów przewidujących stałą współpracę. W przypadku przedsiębiorcy preferującego stosowanie tej formy współpracy
z osobami fizycznymi, kontrola inspektorów ZUS może mieć bardzo poważne konsekwencje Skontrolowani mogą zostać zobowiązani do zapłaty składek ZUS z odsetkami nawet za pięć lat wstecz. W przypadku zakwestionowanie jednej umowy, z której wynagrodzenie co miesiąc wynosiło 1000 zł, zaległość z tytułu składek wraz z odsetkami może przekroczyć 40 000 zł.

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: Małgorzata Piszczek

Prezydent podpisał ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych.

20 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa przywraca czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze nie wyższym niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Obecnie wymiar ten obowiązuje jedynie pracowników posiadających specjalne zaświadczenie lekarskie.

W chwili obecnej czas pracy tych osób wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin
w tygodniu a skrócenie czasu pracy możliwe jest dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, uzasadniającego konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy.

Nowelizacja dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym przywraca pracę w krótszym wymiarze czasu pracy bez konieczności przedstawiania zaświadczenia wymaganego do tej pory.

 Źródło: www.prezydent.pl

Opracowała: Beata Karska

 

Warunki udzielania urlopu wychowawczego.

Z początkiem października 2013r. weszła w życie zmiana kodeksu pracy dotycząca urlopu wychowawczego. W tym dniu zaczęło również obowiązywać nowe rozporządzenie
w sprawie zasad udzielania urlopu wychowawczego.

Zmiana kodeksu pracy (obowiązująca od 1 października 2013r.) polega na:

1) przeznaczeniu po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców - prawo do tego jednego miesiąca jest nieprzenoszalne; oznacza to że np. tata nie będzie mógł oddać swojego miesiąca mamie
(i odwrotnie),

2) usunięciu przepisu mówiącego o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym,

3) długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym,

4) podwyższeniu z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,

5) wprowadzeniu możliwości podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery,

6) określeniu przypadków, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego
w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony.

Nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. poz. 1139) w większości powtarza postanowienia poprzedniego rozporządzenia. W pewnych kwestiach zawiera jednak odmienne uregulowania - te różnice dotyczą:

1) pominięty został przepis, zgodnie z którym pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu - byłoby to powtórzenie przepisu art. 186 § 7 Kodeksu pracy,

2) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać także informację, z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano - kontrolowanie liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego ma na celu umożliwienie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka skorzystania z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,

3) wyszczególnienia dokumentów dołączanych do wniosku o urlop wychowawczy w sytuacji, gdy nie jest wymagane dołączanie pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku,

4) wymogów formalnych wniosku o urlop wychowawczy składanego przez rodzica lub opiekuna dziecka uprawnionego do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 miesięcy).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl 

Opracowała: Beata Karska