biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Styczeń 2015


Elektroniczny PIT-11 dla biur rachunkowych obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji podatkowych w formie elektronicznej za pomocą systemu     e-Deklaracje będzie dotyczył płatników odpowiedzialnych za rozliczenie więcej niż 5 podatników oraz przedsiębiorców ( np. biur rachunkowych ) składających informacje podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wszystkim tym zmianom towarzyszy udostępnienie przez Ministerstwo Finansów Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), która umożliwia złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 sztuk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 (które w UBD zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z) oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki.

Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysłanie do urzędu skarbowego zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001563

Badania lekarskie w przypadku zmiany pracodawcy.

Ogłoszona 27 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zapewnia zachowanie ważności badań lekarskich w przypadku zmiany pracodawcy. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 kwietnia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. wejdą natomiast w życie zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych czy zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych:

- zachowanie przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

- zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym,

- zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę oraz zwolnienie wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym,

- zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom odprowadzającym wyłącznie składki zdrowotne),

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie
z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 listopada 2014 r.

Od stycznia 2015r. wynagrodzenie minimalne w nowej wysokości.

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które zostało ogłoszone 15 września 2014 r.  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. przyszłoroczna pensja będzie wyższa o 70 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi nowiem 1680 zł.

Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. w wysokości 1750 zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:

– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,

– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,

– dodatek za pracę w porze nocnej,

– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl/

Członkowie rad nadzorczych zapłacą składki ZUS.

Od 01 stycznia 2015r. członkowie rad nadzorczych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji będą objęci obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, nawet jeżeli będą posiadali inny tytuł do tych ubezpieczeń np. stosunek pracy, umowa zlecenia, pozarolnicza działalność.

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s., zostaną wprowadzone przepisy regulujące zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członków rad nadzorczych. Z przepisów tych wynika, że obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będą podlegali tylko ci członkowie rad nadzorczych, którzy pełnią swoje obowiązki za wynagrodzeniem w okresie od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Do tej pory osoby te podlegały tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Źródło: Rzeczpospolita