biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Październik 2015


Niezbędnik pracodawcy

Obowiązkowa dokumentacja BHP

 1. Szkolenie wstępne BHP
 2. Szkolenie okresowe BHP
 3. Wstępne badania lekarskie
 4. Okresowe i kontrolne badania lekarskie
 5. Ocena ryzyka zawodowego
 6. Instrukcje bhp
 7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 8. Rejestr wypadków przy pracy
 9. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 10. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 11. Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów oraz ewakuacji
 12. Wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym, (załącznik regulaminu pracy – uwaga w zakładach pracy powyżej 20 osób)
 13. Umowa pomiędzy zakładem a jednostką służby zdrowia
 14. Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej
 15. Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej
 16. Zarządzenie - przyznawanie pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych
 17. Powierzenie zadań służby BHP – pracownikowi, który spełnia odpowiednie wymagania albo specjaliście spoza zakładu pracy
 18. Powołanie służby BHP – od 100 pracowników
 19. Powołania komisji bhp
 20. Wykaz prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby
 21. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy
 22. Rejestr prac, w kontakcie w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 23. Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 24. Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych
 25. Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
 26. Książka konserwacji dla UTB (urządzenie transportu bliskiego)
 27. Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków - wyniki ostatnich kontroli
 28. Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
 29. Postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową – dokumentacja
 30. Organizacji transportu wewnętrznego,
 31. Refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,
 32. Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych
 33. Dokumentacja wypadkowa
 34. Protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 35. Regulamin pracy (od 20 zatrudnionych pracowników)
 36. Pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
 37. Analiza stanu warunków pracy
 38. Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne
 39. Ocena ryzyka zawodowego występujące przy ręcznych pracach transportowych
 40. Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny
 41. Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej oceną ryzyka, w dokumencie „Zabezpieczenia przed wybuchem”
 42. Oceny zagrożenia wybuchem
 43. Uprawnienia pracowników do obsługi maszyn (np. uprawnienia energetyczne, obsługa żurawi itp.)
 44. Umowa (porozumienie) dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp
 45. Dokumenty oceny zgodności (Deklaracja zgodności)
 46. Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn (DTR) Instrukcja oryginalna (książka przeglądu maszyn)
 47. Spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją
 48. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
 49. Książka kontroli
 • wypadki przy pracy,
 • wypadków w drodze do pracy i z pracy

opracowała Małgorzata Maciaszek

Ochrona danych osobowych

W związku z nowelizacją do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 01.01.2015r, przypominam Państwu o konieczności zachowania procedur w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dane Osobowe dzielimy na:

- Dane Zwykłe (art. 23 ust. 1)

imię, nazwisko, adres, telefon, wykształcenie, poczta elektroniczna, itp.

- Dane Wrażliwe (art. 27 ust. 1 i 2)

Pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne, skazania, orzeczenia dotyczące ukarania i mandatów.

Dane osobowe wrażliwe (sensytywne) to szczególny rodzaj informacji ważny dla ochrony prywatności każdego człowieka. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje zakaz przetwarzania danych wrażliwych, chyba że zostanie spełniona jedna z przesłanek z art. 27 ust.2 pkt.1-10 oraz istnieje wymóg uprzedniego zarejestrowania zbioru danych wrażliwych przed przystąpieniem do przetwarzania danych w zbiorze ( chyba, że ADO został zwolniony art. 43ust.1).

Główne zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych wyznacza art. 26 ust. 1 ustawy ujmując je w formę podstawowych obowiązków administratora danych (ADO).

Przybliżmy kilka pojęć związanych z ochroną danych osobowych:

ADO – Administrator Danych Osobowych

GIODO – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ABI – Administrator Bazy Informatycznej

Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.

 Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. Instrukcja bezpieczeństwa
 3. Umowy powierzenia
 4. Upoważnienia
 5. Klauzule poufności.

 

opracowała Małgorzata Maciaszek

Zmiany w umowach o pracę na czas określony

W myśl nowych zasad, umowy o pracę będziemy, więc dzielić na trzy rodzaje: na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Dotychczas było ich cztery, ale ustawodawca zdecydował się na eliminację umów na czas wykonywania określonej pracy – rzadko wykorzystywanej i budzącej wiele wątpliwości. Nie było, bowiem jasne, kiedy charakter pracy uzasadnia ich stosowanie. Ustawodawca uściślił również przepisy w zakresie możliwości stosowania kolejnej umowy na okres próbny, które dotychczas budziły wątpliwości i ich interpretacja była rozszerzona wyrokami Sądu Najwyższego.

W myśl nowych przepisów pracodawcy będą mogli ponownie zatrudniać tego samego pracownika na okres próbny, ale tylko w dwóch przypadkach: gdy pracownik ubiega się o inne stanowisko lub gdy od zakończenia poprzedniej umowy o pracę minęło więcej niż trzy lata.

W drugiej sytuacji ustawodawca wprowadził jednak ograniczenie i ponowne zawarcie umowy na okres próbny będzie możliwe tylko raz.

Najistotniejsza z wprowadzonych zmian to zasada „3 i 33”, czyli limity dotyczące liczby umów zawieranych na czas określony oraz czasu ich łącznego trwania pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy. Pracodawcy będą mogli proponować maksymalnie 3 takie umowy, przy czym czas ich trwania nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące (nie wlicza się tu 3-miesięcznego okresu próbnego). Na umowach terminowych pracownik nie przepracuje, zatem więcej niż 36 miesięcy, tj. 3 lat.

Zasada „3 i 33” nie będzie miała jednak zastosowania w przypadku prac, których czas trwania determinowany jest obiektywnymi czynnikami – zastępstwem innego pracownika, okresem kadencji czy sezonowym charakterem.

Zmianie ulegnie również okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Tak samo jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, termin wypowiedzenia będzie uzależniony od stażu pracy. Z pracownikiem zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy będzie można zakończyć współpracę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli natomiast przepracuje więcej, wypowiedzenie będzie trwało 1 miesiąc, a po 3 latach pracy – trzy miesiące.

W przypadku pracowników, których umowy na czas określony będą obowiązywały w dniu wejścia w życie nowelizacji tj. 22 lutego 2016r. w większości przypadków zastosowanie będą miały nowe przepisy, ale okres zatrudnienia determinujący długość okresu wypowiedzenia i maksymalny okres zatrudnienia na umowie terminowej, wynikający z zasady „3 i 33” liczony będzie od dnia wejścia w życie zmian.

Źródło: Rzeczpospolita

opracowała Beata Karska

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Z początkiem 2016 roku pojawią się e-zwolnienia. Wprowadzenie takiej elektronicznej formy zwolnień pozwoli wyeliminować ewentualne nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Na system e-zwolnień w pełni przejdziemy w 2017 r. Do tej pory obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy, podczas którego honorowane będą obie formy zwolnień – papierowa i online. 

Źródło: Rzeczpospolita

opracowała Beata Karska

Nowe sposoby naliczania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla przedsiębiorców

Do tej pory, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacały składki na ubezpieczenia społeczne, w tym także na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, w razie choroby czy macierzyństwa same niejako kształtowały wysokość należnych im świadczeń poprzez zadeklarowanie wysokości podstawy, od której wyliczane były te świadczenia.  Tym samym przepisy pozwalały uzyskać wysoki zasiłek macierzyński mamom rejestrującym działalność gospodarczą tuż przed porodem. Aby otrzymać roczny zasiłek macierzyński z ZUS, wystarczyło tuż przed porodem opłacić ubezpieczenie chorobowe za pełen miesiąc. Prowadząca działalność gospodarczą kobieta, w przypadku opłacenia składek od najwyższej podstawy wymiaru składki, mogła otrzymać nawet powyżej 6 tys. zł miesięcznie.

Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegną zasady ustalania wysokości świadczeń finansowanych z ubezpieczenia chorobowego. W świetle nowych przepisów, podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowić suma przeciętnej, najniższej miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy), w tym też za miesiące niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu i kwot stanowiących 1/12 nadwyżki ponad tę podstawę za każdy miesiąc, za który składki opłacone były w wysokości wyższej.

Taki sposób naliczania zasiłku będzie skutkował ustaleniem średniej podstawy wymiaru składek z ostatniego roku, a tym samym - obniżenia zasiłku w sytuacji krótkiego okresu trwania ubezpieczenia i zadeklarowanego wysokiego przychodu tylko w tym krótkim okresie.

Prowadzące działalność mamy, które urodzą dziecko przed 1 listopada otrzymają świadczenia jeszcze na starych zasadach. Z racji, że o zasiłek macierzyński można ubiegać się na 6 tyg. przed przewidywaną datą porodu, stare zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego mogą objąć również kobiety, które urodzą dziecko na początku grudnia. Warunkiem uzyskania zasiłku macierzyńskiego według starych zasad jest złożenie wniosku o przyznanie tego zasiłku przed 1 listopada 2015 r.

Kobiecie, która prowadzi firmę krócej niż rok, do tego opłaca wyższe niż ustawowe minimum składki, będzie przysługiwać zasiłek macierzyński w minimalnej wysokości, powiększony jedynie o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek w wyższej wysokości, tuż przed nabyciem świadczenia. Aby uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, bizneswoman planująca macierzyństwo, musi opłacać wyższe składki na ubezpieczenie, przez co najmniej 12 miesięcy przed porodem.

Źródło: Rzeczpospolita

opracowała Beata Karska