biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Maj 2012


Pracownik nie traci prawa do opieki zdrowotnej w przypadku braku zapłaty składek przez płatnika.

Pracodawca jako płatnik składek ma obowiązek przekazać do ZUS za pracowników, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, imienny raport miesięczny ZUS RCA zawierający oprócz danych identyfikacyjnych zatrudnionego, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Informacje te płatnik składek przekazuje w tym samym terminie, w którym zobowiązany jest opłacić należne składki.

Fakt, że firma nie opłaciła składek za pracownika nie powoduje, że w okresie, za który nie ma opłat, nie jest on objęty ubezpieczeniami społecznymi czy zdrowotnym. Bowiem jak wynika z art. 13 ustawy o s.u.s., pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Nie zmienia tego fakt niewypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, czy nieopłacenia za niego składek. W konsekwencji przez cały ten okres pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń medycznych tak jak każdy inny ubezpieczony. Ponadto zachowuje to prawo jeszcze przez 30 dni po zakończeniu stosunku pracy.

Nieopłacenie składki zdrowotnej może być dla płatnika bardzo kosztowne. Zgodnie bowiem z art. 98 ustawy o s.u.s. jeżeli płatnik składek nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny do 5000 zł. Dodatkowo pracownik albo ZUS może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub policji. Za nieopłacenie składek zdrowotnych pracodawca, oprócz tego, że musi je uregulować wraz z odsetkami za zwłokę, może też zostać obciążony przez NFZ kosztami udzielonych świadczeń medycznych pracownikowi. Wynika to z art. 50 ust. 5 ustawy zdrowotnej. NFZ ma aż 5 lat na zwrócenie się do płatnika o zwrot tych kosztów. Nawet uregulowanie całego zadłużenia w takiej sytuacji nie zwalnia płatnika z obowiązku pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.

Osoba pobierająca rentę socjalną może od 1 czerwca zarobić więcej

Od 1 czerwca wzrasta wysokość kwoty przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej.

Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód    w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie               w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł.

Od 1 czerwca kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2552,30 zł.

Od 1 czerwca wzrasta wysokość kwoty przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej

Pracodawca jako płatnik składek ma obowiązek przekazać do ZUS za pracowników, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, imienny raport miesięczny ZUS RCA zawierający oprócz danych identyfikacyjnych zatrudnionego, zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Informacje te płatnik składek przekazuje w tym samym terminie, w którym zobowiązany jest opłacić należne składki.

Fakt, że firma nie opłaciła składek za pracownika nie powoduje, że w okresie, za który nie ma opłat, nie jest on objęty ubezpieczeniami społecznymi czy zdrowotnym. Bowiem jak wynika z art. 13 ustawy o s.u.s., pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. Nie zmienia tego fakt niewypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, czy nieopłacenia za niego składek. W konsekwencji przez cały ten okres pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń medycznych tak jak każdy inny ubezpieczony. Ponadto zachowuje to prawo jeszcze przez 30 dni po zakończeniu stosunku pracy.

Nieopłacenie składki zdrowotnej może być dla płatnika bardzo kosztowne. Zgodnie bowiem z art. 98 ustawy o s.u.s. jeżeli płatnik składek nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny do 5000 zł. Dodatkowo pracownik albo ZUS może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury lub policji. Za nieopłacenie składek zdrowotnych pracodawca, oprócz tego, że musi je uregulować wraz z odsetkami za zwłokę, może też zostać obciążony przez NFZ kosztami udzielonych świadczeń medycznych pracownikowi. Wynika to z art. 50 ust. 5 ustawy zdrowotnej. NFZ ma aż 5 lat na zwrócenie się do płatnika o zwrot tych kosztów. Nawet uregulowanie całego zadłużenia w takiej sytuacji nie zwalnia płatnika z obowiązku pokrycia kosztów udzielonych świadczeń.

 

Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, które to zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł.

Od 1 czerwca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej

Od czerwca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie         w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł.

W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2012 r. wynosi 2552,30 zł, natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 4740 zł

Od czerwca wzrasta wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 czerwca wzrasta wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej           w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł.

Od 1 czerwca 2012 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi więc:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 145,84 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 182,30 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 218,77 zł.