biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Wrzesień 2012


Obowiązek przeglądu kas fiskalnych

Przypominamy, że art. 111 ust. 3a pkt 4) ustawy o VAT nakłada na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek zgłaszania tych kas do przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Terminy wykonania przeglądu określa § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Wynika z niego, że obowiązkowego przeglądu technicznego kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6c ustawy, dokonuje się co 24 miesiące. Za nieprzestrzeganie wykonania okresowego przeglądu kasy rejestrującej grożą sankcje karne skarbowe. Brak terminowego przeglądu kasy uznawany jest za wadliwe prowadzenie księgi i na podstawie art. 61 § 3 kodeksu karnego skarbowego zagrożony jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kasa fiskalna już przy obrocie 20 tys. zł

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia przewidujący obniżenie z 40 tys. do 20 tys. zł limitu obrotów pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących dla podatników kontynuujących działalność. Tym samym limit ten będzie identyczny jak w przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20 tys. zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących. Obecnie limit ten jest stosowany niezależnie od tego, czy podatnik rozpoczął działalność w pierwszym, czy czwartym kwartale roku. Projekt zakłada także objęcie obowiązkiem ewidencyjnym usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy.

3. Nowe górne granice podatków i opłat lokalnych na 2013 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587). W obwieszczeniu znalazły się nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. Stawki podatków lokalnych zawarte w obwieszczeniu Ministra Finansów są stawkami maksymalnymi ustalanymi na dany rok kalendarzowy. Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia Radę Gminy do podniesienia do tej wartości stawek obowiązującej w danej Gminie. Rada Gminy ma prawo zastosować stawkę niższą lub nie zmieniać stawki podatku.

4. Kiedy nieściągalne wierzytelności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Należność może być zaliczona do kosztów podatkowych po udokumentowaniu nieściągalności należności. Ustawodawca umożliwił zaliczenie do kosztów podatkowych tych należności, które wcześniej były zaliczone przez podatnika do podatkowych przychodów z działalności gospodarczej, a których nieściągalność podatnik udokumentował. Jednak sposób dokumentowania nieściągalności nie może być dowolny. Podatnik musi zastosować jedną z dwóch metod wymienionych w ustawach o podatku dochodowym (art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z wolą ustawodawcy wierzytelność może zostać uznana za nieściągalną, jeżeli brak możliwości jej wyegzekwowania od dłużnika potwierdzona jest:

1)      postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2)       postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Przypominamy, że dokonanie formalności związanych z windykacją mogą Państwo powierzyć naszemu Biuru. Zachęcamy Państwa do współpracy w tym zakresie.