biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Grudzień 2012


Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów wprowadzone ustawą z dn. 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów wprowadzone ustawą z dn. 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce:

  1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), z umowy lub innego dokumentu i nie uregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.
  2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.
  3. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik ma prawo do zwiększenia kosztów o uregulowaną kwotę.
  4. Przewidziane zostały również ograniczenia w zaliczaniu w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w przypadku nie uregulowania w powołanych wyżej terminach zobowiązań wynikających z nabycia lub wytworzenia tych środków trwałych.
  5. W przypadku kosztów , których zaliczenie nie następuje z datą wystawienia faktury czy rachunku ( koszty bezpośrednie np. towary handlowe, koszty wytworzenia wyrobów itp.) ustawodawca również przewidział konieczność powiązania faktu zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów z uregulowaniem zobowiązania.( art. 24 d ust8 i art. 15b ust 8)

Powyższe zmiany spowodują znaczny wzrost obowiązków ewidencyjnych po stronie przedsiębiorców. Mali przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na podstawie księgi przychodów i rozchodów nie mieli dotychczas obowiązku ewidencjonowania rozrachunków ze swoimi kontrahentami, nie mieli obowiązku gromadzenia i przechowywania dowodów zapłaty swoich zobowiązań. Od1 stycznia 2013 roku pomimo braku w tym zakresie wyraźnego przepisu, takie obowiązki będą mieli. Należy zwrócić uwagę również na towary handlowe, materiały , usługi w toku wykazane w inwentaryzacji sporządzanej na koniec roku. Oprócz sporządzenia i wyceny tej inwentaryzacji należy zgromadzić dowody związane z uregulowaniem zobowiązań wynikających z zakupu towarów, materiałów, kosztów wytworzenia wykazanych w tej inwentaryzacji.

Podatnicy prowadzący księgi handlowe na podstawie ustawy o rachunkowości też będą mieli dodatkowe obowiązki. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje możliwości ewidencji kosztów w sposób uwzględniający zmienione przepisy . Podatnicy muszą wykazać zysk, stratę w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości. Zmniejszeń i zwiększeń kosztów określonych w nowych przepisach będą musieli dokonywać pozabilansowo. Programy księgowe aktualnie wykorzystywane przez przedsiębiorców nie przewidują wiązania kosztów z uregulowaniem zobowiązań. Księgowi będą zmuszeni do comiesięcznej inwentaryzacji zobowiązań i żmudnego „wiązania” poniesionego kosztu z fakturą czy innym dokumentem i z jego zapłatą. W praktyce często może okazać się to niemożliwe do realizacji.

Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego przedsiębiorcy, właściwe udokumentowanie zarachowanych do kosztów uzyskania przychodów wydatków, wiązało się będzie ze znacznym wzrostem kosztów obsługi księgowej.

Odnośnie przychodów ustawodawca nie wprowadził żadnych zmian. Co do zasady przychodem z działalności gospodarczej jest przychód należny. Zmienione przepisy spowodują znaczny wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy realizujący kontrakty z długimi terminami płatności, przedsiębiorcy których odbiorcy popadną w problemy finansowe i nie uregulują należności, będą niejednokrotnie zmuszeni do zapłaty podatku dochodowego od przychodu należnego a nie od dochodu .

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie „ulgi na złe długi” i obowiązku korekty odliczenia podatku naliczonego wprowadzone ustawą z dn. 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług miała ułatwić stosowanie tak zwanej „ulgi na złe długi”. Analiza wprowadzonych przepisów, prowadzi jednak do wniosków odwrotnych. Zmienione przepisy znacznie ograniczają możliwość skorzystania z tej ulgi. Poniżej zestawienie najważniejszych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami:

Lp

Uregulowania aktualne

Uregulowania po zmianie

komentarz

1

Skorzystanie z ulgi możliwe w przypadku braku   zapłaty za fakturę 180 dni od terminu płatności

Art. 89a ust 1 i 1a

Skorzystanie z ulgi możliwe w przypadku braku   zapłaty za fakturę 150 dni od terminu płatności,

Art. . 89a ust 1 1a

Skrócenie okresu jest rozwiązaniem korzystnym

2

Dłużnik i wierzyciel na dzień dokonania korekty są   podatnikami VAT czynnymi

Art. 89 a ust 2 pkt 3

Dłużnik i wierzyciel na dzień poprzedzający dzień   złożenia deklaracji :

a)są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

b)dłużnik nie jest w trakcie postępowania   upadłościowego lub w trakcie likwidacji

Art. 89a ust 2 pkt 3

Znaczne pogorszenie warunków  korzystania z ulgi – rozszerzenie kręgu   dłużników w stosunku do których ulga nie przysługuje, o tych najbardziej   pożądanych.

Ponadto praktycznie niemożliwe  jest ustalenie statusu dłużnika na dzień   przed złożeniem deklaracji podatkowej.

Brak możliwości skorzystania z ulgi przez podatników   wybierających od następnego po korekcie okresu rozliczeniowego zwolnienie z   podatku VAT lub likwidujących działalność

3.

Na dzień dokonania korekty wierzytelności nie   zostały zbyte

Art. 89a ust 2 pkt 4

Art. 89a ust 2 pkt 4 uchylone ,Wprowadzony  warunek , że na dzień przed złożeniem   deklaracji wykazującej korektę wierzytelność nie została uregulowana ani   zbyta

art. 89a ust 3

 

4

Wierzyciel musi zawiadomić dłużnika o zamiarze   dokonania korekty

Art. 89a ust 3

Wierzyciel nie zawiadamia dłużnika o zamiarze   dokonania korekty

Z pozoru zmiana może wydawać się korzystna z punktu   widzenia wierzyciela, jednak brak wymogu zawiadamiania dłużnika może   prowadzić do nadużyć. Ponadto zawiadomienie dłużnika dotychczas wpływało   mobilizująco na tych dłużników którzy byli w stanie uregulować zobowiązanie.

5

Od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata

Art. 89a ust 2 pkt 5

Bez zmian – od daty wystawienia faktury nie mogą   upłynąć dwa lata

Art 89a ust 2 pkt 5

 

6

Korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres w którym   upłynął termin 180 dni, nie wcześniej niż w okresie w którym wierzyciel   otrzymał potwierdzenie otrzymania przez dłużnika zawiadomienia

Art. 89a ust 3

Korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres w którym   upłynął termin 150 dni, pod warunkiem braku zapłaty do dnia złożenia   deklaracji przez wierzyciela oraz pod warunkiem nie dokonania zbycia tej   wierzytelności do dnia złożenia deklaracji.

Art. 89a ust 3

Zdecydowane pogorszenie warunków stosowania ulgi –   sprawdzanie czy jest zapłata na dzień przed złożeniem deklaracji podatkowej   znacznie utrudnione w dużych firmach z rozbudowanym działem księgowości,   również w sytuacji outcorsingu usług księgowych , jak również w przypadku   egzekucji komorniczej (zaplata wpływa na konto komornika)

Brak było dotychczas warunku braku zbycia   wierzytelności. Zbycie wierzytelności nie jest jej uregulowaniem Brak   doprecyzowania czy zbycie dotyczy również tzw. zbycia powierniczego w celu   egzekucji.

7

Wierzyciel, wraz z deklaracją   podatkową przesyła zawiadomienie do US o   dokonanej korekcie z podaniem kwot korekty

Art. 89a ust 5

 Wierzyciel   przesyła zawiadomienie o dokonanej korekcie do właściwego dla siebie US z   podaniem danych dłużnika i kwot korekty

Art. 89a ust 5

 

8

Wierzyciel w terminie 7 dni od dnia złożenia   deklaracji powiadamia o korekcie dłużnika – kopię tego zawiadomienia przesyła   do US. Art. 89a ust 6

Brak takiego obowiązku

Uchylony Art. 89a ust 6

 

9

 

Przepisów nie stosuje się jeżeli pomiędzy dłużnikiem   o wierzyciele istnieją powiązania

Art. 89a ust 7

Zasadniczo bez zmian

Art. 89a ust 7

 

10

Dłużnik jest zobowiązany do korekty podatku   naliczonego, wynikającego z faktury w stosunku do której wierzyciel   skorzystał z ulgi. Korekty dokonuje w rozliczeniu za okres w którym odliczył   wynikający z tej faktury VAT

Art. 89bust 1-5

Korekta podatku naliczonego u dłużnika nie jest   związana w żaden sposób z dokonaniem korekty przez wierzyciela. W art. 89b –   zawarto obligatoryjny obowiązek korekty VAT-u naliczonego przez każdego   podatnika, który nie uregulował faktury w terminie 150 dni od daty jej   płatności. Nie skorygowanie podatku naliczonego spowoduje ustalenie sankcji w   wysokości 30% nieskorygowanego podatku naliczonego.

Art. 89 b – ust 1-6

Korekta konieczna również w przypadku podmiotów   powiązanych, w przypadku gdy wierzyciel nie jest podatnikiem VAT czynnym ,   gdy jest w upadłości, w likwidacji, gdy się zlikwidował, zmarł,

Również w przypadku gdy zakup był związany ze   sprzedażą która nie wygenerowała u podatnika VAT-u należnego (WDT, stawka 0%,   sprzedaż poza granicami kraju)

11

 

 

 

 

Przepisy przejściowe – w   przypadku wierzytelności powstałych przed 1   stycznia 2013, dla których od terminu płatności w dniu 1 stycznia 2013 r.   upłynęło > 150 dni, stosuje się przepisy dotychczasowe,

Jeżeli od terminu płatności wierzytelności 150 dni   mija w roku 2013 to stosuje się przepisy zmienione zarówno w zakresie prawa   do korekty podatku należnego jak i obowiązku korekty podatku naliczonego   przez dłużnika

W przypadku ograniczenia prawa do korekty podatku   należnego w stosunku do dłużnika w stanie upadłości lub likwidacji jest to   działanie prawa wstecz.

W przypadku obowiązku korekty  podatku naliczonego odliczonego w roku 2012   również należy ocenić to jako działanie prawa wstecz.

 

Niektóre inne zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dn. 16 listopada o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

1. Dla małych podatników VAT rozszerzona zostaje tak zwana metoda kasowa rozliczenia VAT. Mały podatnik wybierający tą metodę rozliczenia VAT będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego w kwartale w którym :

- otrzymał całość lub część zapłaty za dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny

- otrzymał całość lub część zapłaty, nie później jednak niż 180 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz innego podmiotu tj. podmiotu nie będącego podatnikiem VAT czynnym.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego mały podatnik wybierający metodę kasową nabywa a momencie zapłaty faktury, nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury wykazującej podatek VAT naliczony.

Podatnik w roku 2013 może wybrać metodę kasową składając odpowiednie zawiadomienie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 15 stycznia 2013 roku. Metodę kasową należy stosować minimum przez okres 4 kwartałów.

2. W podatkach dochodowych:

- wprowadzono możliwość leasingu prawa użytkowania wieczystego gruntów,

- skrócono minimalny okres leasingu nieruchomości do 5 lat (było 10 lat)

- uregulowano cesję umowy leasingu

3. W ordynacji podatkowej i ustawie VAT wprowadzono przepisy umożliwiające zabezpieczenie kredytu zwrotem podatku. Zwrot podatku może zostać przekazany bezpośrednio na rachunek banku. Przekazanie to będzie miało pierwszeństwo przed realizacją zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, otrzymanego przez organ po dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot.

4. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, o NFZ oraz ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzono obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej indywidualnych interpretacji prawa wydawanych na podstawie tych ustaw.

5. Opłaty za korzystanie ze środowiska uregulowane w prawie ochrony środowiska, będą wnoszone i odpowiednie sprawozdania będą składane raz w roku do 31 marca za rok poprzedni. Aktualnie obowiązuje wnoszenie opłat i składanie sprawozdań za okresy półroczne.

Zmiana zakresu zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia określone w tym rozporządzeniu będą obowiązywać przez dwa lata tj do 31 grudnia 2014 roku. Po raz kolejny zawężony zostaje krąg podmiotów, które będą mogły korzystać ze zwolnienia. Istotną zmianą w porównaniu do przepisów obowiązujących do dna 31 grudnia 2012 roku jest zrównanie wysokości obrotów uprawniających do zwolnienia w przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym i kontynuujących działalność. Limit dla obu grup podatników wynosi 20000 zł. Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku limit 20000 zł należy wyliczyć w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży. Podatnicy którzy w roku 2012 korzystali ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów i w roku 2012 nie przekroczyli40000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a przekroczyli 20000mają obowiązek instalacji kasy fiskalnej od dnia 1 marca 2013 roku. Rozszerzona została lista towarów, których sprzedaż wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas fiskalnych nadal korzystają usługi edukacyjne z wyłączeniem szkól nauki tańca a od roku 2013 również z wyłączeniem szkól nauki jazdy. Szkoły nauki jazdy będą obowiązane do instalacji kas rejestrujących od dnia 1 marca 2013 roku.