biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Luty 2013


31 grudnia przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2006 rok

31 grudnia przedawniły się zobowiązania podatkowe z 2006 roku. Fiskus nie będzie mógł więc żądać od nas, ani zapłaty podatku, ani odsetek od podatku za ten rok.

Przedawnienie zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania. Na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych termin przedawnienia rozpoczyna bieg nie z końcem roku, za który należny jest podatek, lecz z końcem następnego roku, w którym przypada termin płatności podatku. Dlatego zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należne za 2006 rok, których termin płatności przypadał na 30 kwietnia 2007 roku, przedawniają się z końcem 2012 roku, Przypomnijmy, że termin przedawnienia ulega zawieszeniu w szczególności z dniem: wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania, wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Z kolei przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że pięcioletni termin przedawnienia rozpoczyna bieg na nowo. Zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia. zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Nie uwzględnia się wówczas okresu, który upłynął przed jego przerwaniem. Termin liczy się więc na nowo od dnia następującego po zaistnieniu określonego zdarzenia, przerywającego bieg tego terminu.

Z wygaśnięciem zobowiązania wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Oznacza to jednocześnie, że po upływie tego czasu podatnik traci również prawo do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku.

Wzrost kar za niewłaściwe rozliczenie z fiskusem

Początek roku przyniósł wzrost kar za przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za wykroczenie skarbowe można odpowiadać wówczas, gdy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej (m.in. podatku) nie przekroczyła 8 000 zł. Powyżej 8 000 zł uszczuplenia zaczynają się przestępstwa. Karami za przestępstwo skarbowe są: pozbawienie wolności, ograniczenie wolności lub grzywna. Kara pozbawienia lub ograniczenia wolności grozi wówczas, gdy narazi się budżet państwa na uszczuplenie powyżej 320 000 zł. Gdy przestępstwo dotyczy tzw. małej wartości (czyli do 320 000 zł) – grozi kara grzywny.

W 2013 roku wrosły także kwoty mandatów, jakie mogą zostać nałożone na podatnika przez urząd skarbowy w trakcie postępowań karnych skarbowych o wykroczenie. Najniższy mandat to 160 zł, najwyższy zaś – 3200 zł.

Ulga na dzieci w rozliczeniach rocznych za 2012 rok

Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o tzw. ulgę prorodzinną. Ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej.

Odliczenie to można uwzględnić jedynie w podatku dochodowym obliczonym od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują:

  • dochody opodatkowane przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej,
  • przychody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeżeli jednak podatnicy ci uzyskują również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w rocznym zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą uwzględnić omawiane odliczenie. Odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko zamieszkuje z opiekunem oraz rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniach rocznych za 2012 rok

W rozliczeniu za 2012 roku, osoby niepełnosprawne mogą uwzględnić ulgę rehabilitacyjną.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł, będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Odliczeniu podlegają jedynie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Potwierdzenie nadania NIP w 3 dni

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która skraca termin wydawania potwierdzenia nadania NIP.

Ustawa ma na celu uproszczenie i ograniczenie obowiązków podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wśród istotnych zmian należy wskazać skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania NIP. Obowiązujący termin 14. dniowy został skrócony do 3 dni. Termin 3. dniowy na otrzymanie potwierdzenia nadania NIP będzie obowiązywał dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą.