biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Maj 2013


NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie reprezentacji

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na posiłki z klientami firmy. Zdaniem sądu każdą sprawę należy ocenić indywidualnie.

Siedmioosobowy skład NSA miał odpowiedzieć na pytanie, czy w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) do kosztów reprezentacji należą koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych jedynie wówczas, gdy nie noszą one cech "okazałości", "wystawności" lub "wytworności", a jednocześnie nie przekraczają wydatków zwyczajowo przyjętych w obecnych realiach życia gospodarczego.

Sędziowie zdecydowali nie podejmować uchwały w sprawie, a tym samym nie rozstrzygnęli kwestii tzw. kosztów reprezentacji.

Maksymalny termin oczekiwania na zwrot podatku

Zgodnie z art. 77. § 1. pkt 5 ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 mc-y od dnia złożenia deklaracji PIT lub 2 miesiące od jej korekty, jeśli korekta PIT była złożona po miesiącu lub później od złożenia właściwej deklaracji.

Podatnicy, którzy PIT złożyli 30 kwietnia 2013 roku, na zwrot podatku mogą czekać do końca lipca 2013 roku.

Faktura pro forma nie wywołuje skutków podatkowych

Wystawienie faktury pro forma nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT tj. obowiązku zapłaty oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia podatku wykazanego w tym dokumencie - wyjaśnił resort finansów.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi skutków w podatku od towarów i usług wystawienia dokumentów określanych mianem faktur pro forma, jakie pojawiły się po wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. zmian przepisów w zakresie fakturowania, resort finansów opublikował wyjaśnienia dotyczące wystawiania faktur pro forma.

Jak zaznaczył MF, dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.

Niezasadne jest stanowisko, że wystawienie takiego dokumentu (w celu np. potwierdzenia przyjęcia zamówienia), w przypadku gdy będzie zawierał wszystkie dane wymagane dla faktur (w tym kwotę podatku), rodzi obowiązek zapłaty wykazanego podatku.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl 

Wpłata darowanych pieniędzy na własne konto bankowe chroni przed podatkiem

Otrzymane w gotówce od najbliższych pieniądze, które następnie zostały wpłacone na konto bankowe, mogą korzystać - przy spełnieniu określonych wymogów - ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Tak wynika z orzeczenia NSA z 12.04.2013 r

Dla korzystania ze zwolnienia z podatku między najbliższymi niezbędne jest złożenie w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego deklaracji podatkowej (SD-Z2) oraz przedłożenie potwierdzenia przelewu lub wpłaty środków pieniężnych na konto obdarowanego. Tak brzmiący przepis ustawy poddany został interpretacji NSA.

NSA w wyroku sygn. akt II FSK 1628/11 wskazał, że dla korzystania ze zwolnienia nie jest konieczne, by dowód przekazania darowizny na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazu pocztowego dokonywany był wyłącznie przez darczyńcę. Dopuszczalne jest, by wpłaty (przelewu) dokonał obdarowany, po uzyskaniu darowizny. Jak wskazał NSA „ustawodawca zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych (…) uzależnił tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca”.

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Od niedzieli 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa, której celem jest zdyscyplinowanie przedsiębiorców do szybszego regulowania należności. Ma to zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza zasadę, że termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało społeczno-gospodarczemu celowi umowy i zasadom współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione (np. ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie. Szczególne przepisy regulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami danej umowy. Ustawa zmienia również przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą, wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty obejmie także koszty odzyskiwania należności. Ma to złagodzić skutki zwłoki dłużnika, która zwykle przysparza wierzycielowi dodatkowych kosztów. Według nowych przepisów od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do odsetek za opóźnienie przysługiwać mu będzie bez wezwania równowartość kwoty 40 euro lub - w przypadku, gdy koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej przekroczą tę kwotę - wierzycielowi przysługiwać będzie zwrot wszystkich tych kosztów. Swoich roszczeń wierzyciel będzie mógł dochodzić w postępowaniu nakazowym na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów

Fakturowanie: zmiany, które budzą najwięcej wątpliwości

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmiany zarówno w ustawie o VAT, jak i w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie listę najczęściej zadawanych pytań związanych z tymi zmianami.

Pytanie nr 1: Czy na podstawie § 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanego dalej rozporządzeniem fakturowym, podatnik powinien wskazać przepis ustawy, na podstawie którego stosuje zwolnienie, czy też musi podać przepis ustawy i przepis dyrektywy, na podstawie których stosuje zwolnienie?

Odpowiedź: Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia podatnik będzie mógł wybrać, czy w przypadku wskazanym w tym przepisie w fakturze wskaże: przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, czy też zamiast tych danych wskaże przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, czy też inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia. Zmiana w tym zakresie w stosunku do rozwiązań obowiązujących przed 2013 r. ma wyłącznie charakter porządkowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia fakturowego

Pytanie nr 2: Jak stanowi § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia fakturowego, faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Czym różni się pojęcie daty dokonania od daty zakończenia dostawy towarów?

Odpowiedź: Pojęcia te nie są tożsame, choć w praktyce najczęściej data dokonania będzie oznaczała datę zakończenia dostawy. Różnica wystąpi np. w przypadku dostaw towarów wykonywanych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc w sytuacji, gdy przepisy podatkowe określają ich datę dokonania na dzień wcześniejszy niż dzień faktycznego ich zakończenia. Przykładowo - wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wykonywaną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Zatem w przypadku dokumentowania WDT uznanej za dokonaną zgodnie z przepisami ustawy o VAT – z dniem upływu miesiąca w fakturze powinna zostać wskazana ta data (niebędąca tożsamą z datą późniejszego zakończenia dostawy tych towarów), natomiast w przypadku zakończenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły w fakturze wskazana zostanie data ostatniej dostawy (data zakończenia WDT). Przy czym wskazać należy, iż datę dokonania lub datę zakończenia dostawy towarów wskazuje się w fakturze, o ile są one określone i różnią się od daty wystawienia faktury.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia fakturowego, art. 20 ust. 1a ustawy o VAT

Pytanie nr 3: Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur uproszczonych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej?

Nie, ponieważ w rozporządzeniu fakturowym sformułowano wprost wyłączenie możliwości stosowania faktur uproszczonych w przypadku żądania wystawienia faktury przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 rozporządzenia fakturowego

Pytanie nr 4: Jaki numer należy podać w fakturze wystawionej na zasadach ogólnych dla podatników nieposiadających NIP?

Identyfikatorem podatkowym dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym podatnika podatku od towarów i usług (również podatnika podatku od towarów i usług zwolnionego podmiotowo) jest NIP. Zatem numer NIP nabywcy będącego podatnikiem powinien być umieszczany na fakturze.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia fakturowego

Źródło: www.mf.gov.pl,