biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Listopad 2013


Zasady wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 roku

W ostatnim czasie dosyć często zmianie ulegały przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur VAT. Zmiany te zmierzają w kierunku zmniejszenia formalizmu związanego z wystawianiem faktur oraz dostosowują nasze przepisy do norm prawa unijnego. Od 1 stycznia 2014 roku wszelkie zasady związane z wystawianiem faktur będą uregulowanie w ustawie o podatku od towarów i usług (aktualnie kwestie te reguluje zarówno ustawa jak i rozporządzenie Ministra Finansów). Miejmy nadzieję, że przepisy dotyczące faktur zawarte w ustawie nie będą już ulegały zmianom.

Jakie transakcje należy dokumentować fakturą?

Obowiązek wystawienia faktury spoczywa na podatniku VAT w przypadku dokonania sprzedaży towaru lub wyświadczenia usługi na rzecz innego podatnika, również podatnika spoza kraju, lub na rzecz osoby prawnej nie będącej podatnikiem. Obowiązek taki istnieje również w przypadku dokonania sprzedaży wysyłkowej na rzecz niepodatnika – czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Chodzi tu jednak o sprzedaż wysyłkową w rozumieniu ustawy VAT, a jest nią tylko sprzedaż wysyłkowa do innego kraju UE, do państwa trzeciego lub w kierunku odwrotnym. Obowiązku takiego nie ma więc w przypadku najczęściej spotykanej sprzedaży wysyłkowej gdy towar nie przekracza granicy naszego państwa. Fakturę należy wystawić również w przypadku otrzymania zapłaty lub części zapłaty ( zaliczki)  przed dostawą towaru lub przed wykonaniem usługi. Obowiązek ten nie dotyczy zaliczki otrzymanej na wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, oraz zaliczki otrzymanej na poczet niektórych usług wymienionych w art. 19a ust 5 pkt 4 m. in : usług dostawy prądu, gazu, usług telekomunikacyjnych,usług najmu dzierżawy, leasingu, usług ochrony osób i mienia. Fakturę należy wystawić również w przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – na jej żądanie.

W jakim terminie należy wystawić fakturę ?

Fakturę należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy lub w którym wykonano usługę. Nie zwalnia to jednak podatnika z obowiązku rozliczenia transakcji i podatku w miesiącu w którym dostawa lub usługa została wykonana. Podobnie w przypadku otrzymania zaliczki, fakturę wystawiamy do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki – jednak fakturę uwzględniamy w rozliczeniu miesiąca w którym zaliczka wpłynęła. W przypadku faktur dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – fakturę mamy obowiązek wystawić jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 m-cy od końca miesiąca w którym dokonano sprzedaży . Fakturę taką wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży , jeżeli żądanie zostało zgłoszone do końca miesiąca, lub w terminie 15 –stu  dni od daty żądania. Do egzemplarza faktury który zostaje u sprzedawcy załączamy oryginał paragonu.

W przypadku niektórych usług fakturę wystawia się nie później niż upływem terminu płatności; dotyczy to m.in. usług najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy energii elektrycznej, gazu wody, usług ochrony osób i mienia.

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi.

Faktury nie mogą być wystawiane wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Nie dotyczy to jednak faktur dokumentujących niektóre usługi m.in. usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawy energii elektrycznej, gazu wody, usług ochrony osób i mienia, pod warunkiem, że na  fakturze umieścimy informację jakiego okresu rozliczeniowego faktura dotyczy. Możemy więc np.  1 stycznia wystawić 12 faktur dokumentujących najem za cały rok 2014 , pod warunkiem że na fakturach tych będzie informacja jakiego okresu  każda z faktur dotyczy.

Istnieje możliwość wystawiania faktur za okresy rozliczeniowe ustalone w umowie z kontrahentem.  Od 2014 możemy wystawić jedną fakturę na szereg dostaw towarów, które miały miejsce w ustalonym z kontrahentem okresie rozliczeniowym. Dotychczas taka możliwość dotyczyła wyłącznie tzw. usług ciągłych.

Jakie informacje powinny się znaleźć na fakturze?

Przepis określający co powinna zawierać faktura – art. 106 e ustawy VAT zawiera 11 ustępów, w nich 30 punktów i 7 podpunktów. Jest więc dosyć obszerny. Obszerność przepisu wynika z wymogów stawianych fakturom dokumentującym sprzedaż w różnych szczególnych procedurach takich jak: dostawa wewnątrzwspólnotowa, dostawa w procedurze VAT- marża, dostawa w procedurze odwrotnego obciążenia, itp. Faktura dokumentująca standardową transakcję sprzedaży towarów lub usług na terenie kraju powinna zawierać :

 1. datę wystawienia
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub wielu serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 3. datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi ( datę dokonania sprzedaży) lub datę otrzymania zapłaty w przypadku faktury zaliczkowej – jeżeli data ta jest inna niż data wystawienia faktury.
 4. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy
 5. numer NIP sprzedawcy
 6. numer NIP nabywcy
 7. nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku( cenę jednostkową netto)
 10. kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług bez kwoty podatku( wartość sprzedaży netto|)
 12. stawkę podatku
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
 15. kwotę należności ogółem.

Co to jest faktura uproszczona?

W przypadku gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro, można wystawić tzw. fakturę uproszczoną, która może nie zawierać wszystkich wymienionych powyżej elementów. W szczególności faktura taka może nie zawierać danych nabywcy z wyjątkiem jego numeru NIP.

Jak zapewnić autentyczność, integralność treści i czytelności faktury ?

Od 1 stycznia 2014 roku w ustawie VAT zacznie obowiązywać przepis o następującej treści :

„Art. 106m 1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.”

Z uwagi na fakt, że faktura jest bardzo istotnym dokumentem w procedurze rozliczania podatku VAT, dającym uprawnienia nabywcy do odliczenia wykazanego w niej podatku, a jednocześnie nie istnieją żadne ustawowe wymogi podpisywania tych faktur przez sprzedawcę i nabywcę, przy szerokiej dostępności danych poszczególnych przedsiębiorców ( elektroniczna baza CEIDG, KRS) pojawia się duże ryzyko wykorzystania tych ogólnie dostępnych danych do wystawiania faktur w celu wyłudzania podatku VAT. Ustawodawca w związku z powyższym zobowiązał podatników do określenia w swoich przedsiębiorstwach „ wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług”. Zgodnie z przepisem ta „wiarygodna ścieżka audytu” może być zapewniona „za pomocą dowolnych kontroli biznesowych”. Każde przedsiębiorstwo powinno mieć ustaloną procedurę wystawiania faktur VAT – niekoniecznie przedstawioną w formie pisemnej. Najważniejsze aby to była procedura autentycznie konsekwentnie przestrzegana. W firmie jednoosobowej może to być np. ustalona zasada, że wszystkie faktury sprzedaży ( każdy egzemplarz) zostają podpisane przez podatnika – właściciela firmy. W przypadku większych firm może to być procedura związana z wystawaniem faktur sprzedaży za pomocą konkretnego programu informatycznego, posiadającego zabezpieczenia, zapewniającego identyfikacje osoby wystawiającej fakturę, określająca osoby uprawnione do wystawiana faktur itp. Należy mieć świadomość, że posiadanie tego rodzaju procedury będzie zabezpieczeniem dla przedsiębiorcy, w przypadku gdy urząd skarbowy znajdzie u innego podatnika fakturę rzekomo wystawioną przez przedsiębiorcę. W takiej sytuacji należy się liczyć, z tym że organ na przedsiębiorcę przerzuci obowiązek wykazania, że nie jest to jego faktura sprzedaży. Posiadanie procedury wystawiania faktur sprzedaży może w takiej sytuacji okazać się bezcenne.

Opracowała: Małgorzata Piszczek

Tylko do końca roku zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych

Jedynie 2 miesiące pozostały na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Remontujący mieszkania lub budujący domy mogą obecnie odzyskać część podatku VAT od zakupionych materiałów budowlanych - zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Niestety, ulga polegająca na zwrocie podatku VAT osobom fizycznym w takiej wersji zostanie zlikwidowana. Podatnicy co prawda będą mieli prawo składać wnioski o zwrot VAT do 2018 r., ale jedynie za zakup materiałów, za które faktury zostaną wystawione do końca grudnia 2013 roku.

Zwrot z faktur wystawionych od 2014 r. tylko dla młodych

W projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (ustawa została już przekazana Prezydentowi do podpisu) założono co prawda, że zwrot VAT będzie możliwy także w przypadku faktur wystawionych po 1 stycznia 2014 r., ale ulga z tego tytułu została znacznie okrojona. Według projektu, nie będzie przysługiwała już wszystkim, tylko osobom do 36. roku życia. Poza tym obejmie tylko zwrot wydatków na materiały budowlane wykorzystane przy inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (ale wydanej już w 2014 r.), co oznacza, że nie będzie można ubiegać się o zwrot VAT w związku z remontem. Zaplanowano także ograniczenia dotyczące metrażu: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (powstałego w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego bądź przebudowy budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne) lub domu nie będzie mogła przekraczać odpowiednio 75 mkw i 100 mkw (85 mkw i 110 mkw, gdy osoba starająca się o zwrot w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci). Oprócz tego ubiegający się o zwrot w dniu złożenia wniosku o zwrot wydatków nie może być właścicielem domu lub mieszkania, nie może mu także przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (za wyjątkiem domu lub mieszkania, którego dotyczy zwrot VAT). 

źródło: www.orka.sejm.gov.pl

Opracowała: Jadwiga Żelazny

odwrotne obciążenie od 1 października 2013 r.

Od 1 października 2013 r. ustawodawca rozszerzył listę tzw. produktów wrażliwych (m.in. stal, paliwo, odpady szklane, odpady z papieru i tektury), których dostawa wiąże się
z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT (ang. reverse charge mechanism). Lista towarów, którymi objęte są nowe regulacje znajduje się w załączniku nr 11 ustawy o VAT.

Zasada działania odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług polega na przeniesieniu obowiązku dokonania zapłaty podatku należnego z tytułu danej transakcji na nabywcę określonych towarów lub usług. Zasadniczo jest to również podmiot uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanej transakcji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są nabywcy towarów jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      Dokonującym ich dostawy (sprzedawcą) jest czynny podatnik VAT;

b)      Nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (nie ma tu warunku posiadania statusu czynnego podatnika VAT. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą);

c)     Przedmiotem transakcji są towary, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Jeżeli zatem sprzedawcą towaru określonego w załączniku nr 11 jest czynny podatnik VAT, sposób rozliczenia podatku uzależniony jest od tego, kto jest jego nabywcą. I tak gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, VAT należny rozlicza sprzedawca na zasadach ogólnych. Jeżeli natomiast nabywcą jest inny podatnik, to na jego barkach spoczywa obowiązek rozliczenia podatku VAT od tej transakcji. Faktura nie powinna zawierać wówczas stawki VAT (tzw. VAT NP), ale winna znaleźć się na niej adnotacja w postaci zwrotu „odwrotne obciążenie”.

Obecnie sprzedawca z jednej strony musi sprawdzić, czy sprzedawany przez niego towar mieści się w załączniku nr 11 do ustawy, z drugiej zaś określić status nabywcy, aby prawidłowo rozliczyć z tego tytułu podatek VAT. Pomyłka może mieć dotkliwe konsekwencje. Jeżeli bowiem VAT zostanie naliczony niesłusznie, nabywca nie będzie mógł go odliczyć. Gdyby natomiast miał być on naliczony, a sprzedawca tego nie zrobi, powstanie po jego stronie zaległość podatkowa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027)

Opracowała: J. Żelazny

Solidarna odpowiedzialność nabywcy towarów wrażliwych

Idąc śladem wielu krajów europejskich polski ustawodawca wprowadził z dniem 01.10.2013r do ustawy o VAT instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu tego podatku wynikające z transakcji handlu hurtowego tzw. towarami wrażliwymi. Katalog towarów zakwalifikowanych to tej grupy zawiera załącznik 13 do ustawy o VAT i znajdują się w nim wyroby stalowe, paliwa oraz złoto nieobrobione plastycznie.  Zgodnie z wytycznymi ustawy, podatnik na rzecz którego dokonano dostawy tychże towarów odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe  powstałe u dokonującego dostawy. Nabywca towarów wrażliwych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zaległości podatkowe swojego kontrahenta jeżeli wartość towarów wymienionych w załączniku nr 13 zakupionych u niego w danym miesiącu przekroczy wartość 50 000zł oraz gdy w chwili dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na tą dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z nowymi przepisami podatnik przez sformułowanie „podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać….” Rozumie się przypadek gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Przepisów o odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się w czterech przypadkach:

 1. przy nabyciu paliw jeśli kupowane są na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników  używanych do napędu  pojazdów a  dostawy dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych,
 2. jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów wrażliwych, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,
 3. jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów sprzedawca był wpisany na tzw. białą listę a wysokość kaucji przez niego wniesionej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł,
 4. gdy podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki transakcji nawet jeśli odbiegały od warunków rynkowych nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.

Od października Minister Finansów udostępnia w BIP-e prowadzony przez siebie wykaz podmiotów, które dokonują dostawy towarów wrażliwych i wpłaciły kaucję gwarancyjną. Warunkiem wpisu na listę jest brak zaległości podatkowych oraz złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej, stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez dany podmiot w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów wrażliwych , z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł. Ustawa dopuszcza kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem ważności,  nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Opracowała: Katarzyna Nosek