biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Styczeń 2014


VAT 2014 - zmiany

1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Wprowadzone regulacje dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, odliczenia podatku naliczonego i zasad fakturowania.

Obowiązek podatkowy w VAT

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona zostaje zupełnie nowa definicja obowiązku podatkowego. Moment powstania obowiązku podatkowego przestał być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, powstaje on w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Wyjątki dotyczą m.in. usług budowlanych, dostawy mediów, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług ochrony osób i mienia. W odniesieniu do tych usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Obowiązuje także przepis stanowiący, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Wprowadzono ponadto szczególne przepisy dotyczące czynności rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

Podstawa opodatkowania

W większości nowe przepisy odpowiadają przepisom obowiązującym w 2013 r. Celem nowelizacji było bowiem uporządkowanie przepisów oraz ich dostosowanie do treści przepisów unijnych. Nowa definicja podstawy opodatkowania będzie bezpośrednią implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. W przypadku dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Odliczenie VAT naliczonego

Prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Stąd od 1 stycznia 2014 r. ważne jest, aby odliczając VAT z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą. Nowe przepisy warunkują także prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego możliwe jest w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Wystawianie faktur

Do ustawy wprowadzono przepisy określające ogólne zasady wystawiania faktur, podmioty obowiązane do ich wystawienia, a także przedmiot oraz zawartość faktury, które dotychczas były regulowane przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania jest możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.

PIT 2014 - zmiany

Spółki komandytowo - akcyjne podatnikiem podatku CIT

Od 1 stycznia zmianie ulegają zasady rozliczania spółek komandytowo akcyjnych oraz akcjonariuszy tych spółek. Dotychczasowa zapłata podatku płatnego jednorazowo - bez konieczności wpłat zaliczek, a dopiero w chwili wypłaty dywidendy akcjonariuszy niebędących komplementariuszami (uchwała NSA z 6.01.2012 r., sygn. akt II FPS 1/11) zastąpiona zostanie systemem podwójnego opodatkowania akcjonariuszy - na poziomie spółki objętej podatkiem CIT oraz na poziomie akcjonariusza - po wypłacie zysku.

Ulga na internet

Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. (w roku 2014) z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia jeszcze wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. O sposobie liczenia dwóch lat, informowaliśmy Państwa w aktualnościach za wrzesień 2013 r.

Zmiany w uldze prorodzinnej (uldze na dzieci)   

Zmianie ulega ulga prorodzinna. Do tej pory ulga przysługiwała w wysokości 92,67 zł miesięcznie (rocznie kwota ta wynosiła 1112,04 zł) niezależnie od liczby posiadanych dzieci, jak i wysokości uzyskiwanego dochodu.

Na zmianie obowiązującej od stycznia 2014 roku (roczne rozliczenia PIT za 2013 rok) skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od liczby dzieci, limit ulgi wynosić będzie od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko. W przypadku dwojga dzieci – ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów.

50% koszty uzyskania przychodów 2013

Zmiany dotkną również artystów i twórców rozliczających podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu. Nowelizacja wprowadza roczny limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, który wynosi 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli kwoty 42 764 zł. Nadwyżkę rozlicza się stosując koszty standardowe.

I. 31 grudnia przedawniły się zobowiązania podatkowe za 2007 rok

31 grudnia przedawniły się zobowiązania podatkowe z 2007 roku. Przedawnienie zgodnie z art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania. Na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych termin przedawnienia rozpoczyna bieg nie z końcem roku, za który należny jest podatek, lecz z końcem następnego roku, w którym przypada termin płatności podatku. Dlatego zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należne za 2007 rok, których termin płatności przypadał na 30 kwietnia 2008 roku, przedawniają się z końcem 2013 roku. Przypomnijmy, że termin przedawnienia ulega zawieszeniu w szczególności z dniem: wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania, wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Z kolei przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że pięcioletni termin przedawnienia rozpoczyna bieg na nowo. Zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Nie uwzględnia się wówczas okresu, który upłynął przed jego przerwaniem. Termin liczy się więc na nowo od dnia następującego po zaistnieniu określonego zdarzenia, przerywającego bieg tego terminu.

Z wygaśnięciem zobowiązania wygasa także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Oznacza to jednocześnie, że po upływie tego czasu podatnik traci również prawo do żądania stwierdzenia nadpłaty podatku.