biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Wrzesień 2014


Przerwa w biznesie nie wyklucza rozliczania kosztów

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, może odliczać w tym czasie stałe wydatki, które musi ponosić niezależnie od tego, czy firma działa czy też ma przerwę np. raty leasingowe.  Działalność mogą zawiesić tylko przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Szczegółowe informacje, co wolno, a czego nie wolno w tym czasie, znajdziemy w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej.  Oczywiście przede wszystkim nie można sprzedawać towarów, świadczyć firmowych usług, ani uzyskiwać przychodów z wynajmu składników firmowego majątku. Środki trwałe i wyposażenie możemy natomiast sprzedać. Jak rozliczyć dochody z tego tytułu? Nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek, przedsiębiorca wykaże je dopiero w zeznaniu rocznym. A co z kosztami? Nie da się naliczać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Fiskus zgadza się natomiast na zaliczanie do kosztów stałych wydatków ponoszonych w czasie przerwy w biznesie.  Przykładowo akceptowalne przez organy podatkowe jest odliczenie podatku z opłat za najem biura, telefony i serwis internetowy.  Pamiętajmy, że w czasie przerwy w biznesie musimy płacić podatek od nieruchomości.

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: J. Żelazny

VAT od firmowego jednośladu

W ustawie o podatku od towarów i usług motocykl jest zrównany z pojazdem samochodowym. Dotyczą go więc ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że przy takich wydatkach kwotą podatku naliczonego jest 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Ograniczenia
w prawie do odliczenia VAT nie stosuje się, gdy pojazdy samochodowe (w tym motocykle) są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podatnik ma wtedy prawo do odliczenia całej wartości naliczonego VAT. Pojazd jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób jego użytkowania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ( art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Co więcej, ustawodawca nałożył na podatników także obowiązek złożenia informacji o takim pojeździe (VAT-26) w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym poniesiony został pierwszy wydatek z nim związany. Jeżeli zatem nabyty motocykl będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a zarazem podatnik zaprowadzi wymaganą ewidencję jego przebiegu oraz zgłosi nabyty jednoślad w terminie siedmiu dni, licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku z nim związanego na druku VAT-26, to przysługuje mu prawo do odliczenia całego podatku naliczonego. Oczywiście jeśli pojazd ten jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: J. Żelazny

Kiedy faktura VAT RR, a kiedy dowód wewnętrzny

Zgodnie z art. 116 ustawy o VAT podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.  Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać szereg danych, m. in. numer dowodu osobistego rolnika ryczałtowego, od którego nabywamy produkty.

Z kolei ustawa w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów pozwala nabywcom, którzy bezpośrednio dokonali wydatków, na poświadczenie niektórych transakcji kupna dokumentami zaopatrzonymi w datę i podpis osób. Dokument taki powinien określać nazwę towaru, jego ilość, cenę jednostkową i wartość (dowód wewnętrzny). Dowody mogą dotyczyć wyłącznie zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt ( § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).  Uprawnienie obarczone jest jednak ryzykiem.Niestety, z uwagi na to, że przepisy nakazują w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego wystawiać faktury VAT RR ( jeżeli nabywcą jest podatnik VAT czynny – wspomniany art. 116 ustawy o VAT), istnieje pewne ryzyko zakwestionowania dowodu wewnętrznego jako dokumentu potwierdzającego fakt poniesienia wydatku. Nie można bowiem wykluczyć, że
w konkretnej sprawie organ podatkowy stwierdzi, że nieuzyskanie danych osobowych nie zwalniało nabywcy z obowiązku wystawienia faktury VAT RR i że np. jeżeli sprzedawca odmawiał ich podania, to należało poszukać innego dostawcy tych produktów rolnych.  Ryzyko takie nie wystąpi w sytuacji, gdy nabywca korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż
w tym przypadku nie  ciąży na nim obowiązek wystawienia faktury VAT RR. Ponieważ rolnik ryczałtowy nie wystawia faktur, to na udokumentowanie poniesienia wydatku może być w takim przypadku wystawiony dowód wewnętrzny. Niewątpliwie dowodem wewnętrznym może być również dokument potwierdzający zakup produktów roślinnych pochodzących nie z gospodarstwa rolnego, lecz np. z przydomowych ogródków od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym przypadku nabywca, nawet jeżeli jest podatnikiem VAT czynnym, nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT RR, a sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury.

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: J. Żelazny

Auto na kilka miesięcy to nie środek trwały

Firma, która przewiduje, że kupiony przez nią samochód będzie wykorzystywany
w działalności przez okres krótszy niż rok, nie wykaże tego składnika majątku w ewidencji. Składnik majątku zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • stanowi on własność lub współwłasność podatnika,

  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  • przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok,

  • składnik ten jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności albo został oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu ( leasingu operacyjnego),

  • składnik nie jest wymieniony w katalogu środków trwałych wymienionych w art. 16c ustawy o CIT lub art. 22c ustawy o PIT.

W przypadku składników majątku nabytych na własność jednym z warunków uznania danego składnika majątku za środek trwały jest, aby przewidywany okres używania tego składnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej był dłuższy niż rok. Decyzję w tym zakresie podejmuje podatnik. Zasada ta znajduje zastosowanie nawet gdy w grę wchodzą znaczne kwoty.

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: J. Żelazny

Wynajem auta może dać pełen odpis VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie VAT w związku z używaniem pojazdów samochodowych przysługuje wówczas, gdy auto wykorzystujemy wyłącznie do celów działalności gospodarczej. To trudne zadanie, zwłaszcza gdy samochód używany jest przez pracowników, bo każdemu z nich może się przecież zdarzyć prywatna przejażdżka. Jak można ten wymóg złagodzić?  - Wiele przedsiębiorstw wprowadziło regulaminy wynajmowania samochodów służbowych pracownikom. Na tej podstawie mogą ich używać także na prywatne potrzeby za niewielki czynsz, często symboliczny, np. za 1 zł. Jeżeli to świadczenie jest odpłatne, a auto jest poza najmem w 100 proc. związane z działalnością gospodarczą, możemy odliczyć cały podatek przy jego zakupie i eksploatacji. Ministerstwo jednak grozi szacowaniem.Jego zdaniem cena za wynajem musi odzwierciedlać rzeczywistą wartość tego świadczenia. Takie stanowisko nie ma oparcia w przepisach - przepisu mówiącego o możliwości szacowania podstawy opodatkowania nie stosuje się bowiem
w relacji pracodawca-pracownik, ale w razie podpisania takiej umowy z pracownikiem należy przygotować się na spór z organami. Należy podkreślić, że w razie wynajmowania samochodu pracownikowi przez pracodawcę określenie wartości rynkowej jest bardzo trudne.  - Nie wiadomo, czy powinniśmy się odnosić do cen wypożyczalni (o ich wysokości decydują przecież inne uwarunkowania) czy bardziej miarodajne byłyby kwoty stosowane przez innych pracodawców ( te z kolei nie są ogólnodostępne). Oczywiście bezpieczniej jest przyjąć wyższą cenę niż 1 zł. 

Należy jednak podkreślić, że wykorzystywanie samochodu w sposób opisany powyżej – czyli odpłatny najem pracownikowi, podczas gdy poza najmem auto jest w 100 proc. związane
z działalnością gospodarczą – pozwala na odliczenie całego podatku przy jego zakupie
i eksploatacji pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i zgłoszenia samochodu na druku VAT-26. Inaczej by było, gdyby samochód wykorzystywany był wyłącznie w celach najmu, a najem stanowiłby przedmiot działalności podatnika – wówczas przysługuje prawo pełnego odliczenia VAT – bez prowadzenia ewidencji i zgłaszania samochodu na druku VAT-26.

Źródło: Rzeczpospolita

Opracowała: J. Żelazny

Kiedy najem prywatny a kiedy działalność gospodarcza?

Na gruncie przepisów ustawy o PIT przychody z najmu traktowane sąw sposób szczególny, gdyżmogąbyćprzychodami z dwóch źródeł. Po pierwsze, przychody z najmu mogąbyćkwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Po drugie, przychody z najmu mogą należeć do źródeł przychodów, o którym mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (najem, podnajem, dzierżawa itp.). Na pozór banalny podział na dwa różne źródła przychodów ma kapitalne znaczenie dla opodatkowania tej czynności właściwą stawką podatku. W tym pierwszym wypadku do wyboru jest skala podatkowa ( 18 i 32 proc.), liniowy podatek w wysokości 19 proc. albo 17-proc. ryczałt przewidziany dla usług związanych z zakwaterowaniem. W drugim – co z oczywistych względów jest najbardziej korzystne - można wybrać 8,5-proc. stawkę ryczałtu.

Nie ma natomiast jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy najem jest już działalnością gospodarczą, a kiedy jeszcze najmem prywatnym. Przypomnijmy, że w myśl ustawy działalnością gospodarczą jest działalność nastawiona na zysk, bez względu na faktyczny rezultat, prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Skutki niejasnej definicji widać w stanowiskach fiskusa i sądów. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji
z kwietnia 2013 r. uznała np., że sezonowe wynajmowanie domku letniskowego na kilka dni jest działalnością gospodarczą, bo trzeba nadzorować rotację gości ( nr ITPB1/415-119A/13/ IG). W podobnej sprawie w czerwcu 2014 r. warszawska izba uznała, że można stosować 8,5-proc. ryczałt ( nr IPPB1/415-375/14-2/AM). W kwietniu 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził natomiast, że wynajmowanie na doby jednego mieszkania jest działalnością gospodarczą. Tłumaczył, że dochód nie jest dziełem przypadku, tylko odpowiedniej organizacji ( sygn. I SA/ Sz 331/ 13).

Warto podkreślić, że liczba wynajmowanych lokali nie jest czynnikiem przesądza­jącym o zakwalifikowaniu wynajmu jako przycho­du pochodzącego ze źródła, jakim jest pozarolniczą dzia­łalność gospodarcza. Nawet wynajmowanie kilku lokali nie powinno automatycznie prowadzić do zajęcia stanowiska, że najem prywatny przekształci się w najem w ramach działalności go­spodarczej. Stanowisko takie wyraził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w inter­pretacji z 10 maja 2012 r. (nr IPTPB1/415-150/12-2/ASZ) oraz dyrektor Izby Skarbo­wej w Warszawie w inter­pretacji z 5 sierpnia 2011 r. (nr IPPB17415-464/H-2/JB).