biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Luty 2012


Korekta faktury a korekta remanentu

Wystawiając korektę faktury dokumentującej zakup towarów lub materiałów uwzględnianych w remanencie, nie trzeba dokonywać korekty remanentu na koniec roku. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zasadą jest, że dniem poniesienia kosztów dla tych podatników jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Przepisy ustawy nie wskazują innej zasady dla tych faktur korygujących, co oznacza, iż faktura korygująca jako "dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania kosztu" powinna zostać ujęta w podatkowej księdze w dacie jego wystawienia.Mając na uwadze powyższe, nie ma potrzeby korygowania remanentu końcowego i jednocześnie początkowego w przypadku faktur korygujących, bowiem fakturę korygującą koszt zakupu należy ująć w księdze w dacie wystawienia.

Opodatkowanie dochodu niani

Krajowa Informacja Podatkowa przygotowała broszurę informacyjną na temat. "Opodatkowania dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej".Umowa uaktywniająca zawierana pomiędzy nianią a rodzicem/rodzicami jest umową pomiędzy podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dlatego przychód uzyskany przez nianie zaliczany jest do przychodów z innych źródeł.W związku z powyższym rodzic nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy. Nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy, ani sporządzania deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R). Przychody niani podlegają opodatkowaniu w zeznaniu rocznym. Niania może także podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Kto i w jaki sposób może odliczyć ulgę internetową

Podatnicy, którzy ponieśli w ubiegłym roku wydatki za użytkowanie Internetu i posiadają dokumenty potwierdzające mogą skorzystać z tzw. ulgi internetowej.

Ministerstwo Finansów przygotowało informator dla podatników, którzy chcą w zeznaniu za 2011 r. skorzystać z ulgi podatkowej na Internet.

Podatnik może skorzystać z ulgi internetowej gdy:

a) poniósł w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu,

b) posiada dokumenty potwierdzające ich poniesienie, które zawierają w szczególności dane identyfikacyjne sprzedającego i kupującego, rodzaj usługi i kwotę zapłaty.Dokumentem tym nie koniecznie musi być faktura. Jeśli inny dokument zawiera wyżej wymienione dane, również może stanowić podstawę do skorzystania z omawianej ulgi.

2. Jak obliczyć kwotę ulgi?

Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym korzysta z niego podatnik, jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zatem wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tymza pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.Ulga internetowa nie przysługujez tytułu wydatków poniesionychna instalację, rozbudowę, modernizacjęoraz serwis i obsługę technicznąsieci Internet.

Ulga internetowa jest limitowana tzn. od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł.

3. Sposób dokonywania odliczeń

Odliczenia ulgi podatnik może dokonać:

a) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

- w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze (do PIT-36 należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O),

- po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT -36 lub PIT - 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O;

b) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT -28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O.

Ulga internetowa jest jedną z ulg, która zgodnie z zapowiedzią premiera w expose ma zostać zlikwidowana.


Ruszyła akcja "Weź paragon"

Ruszyła kolejna edycja akcji Ministerstwa Finansów "Weź paragon", która ma przypominać o obowiązku sprzedawców, jakim jest wydawanie paragonów przy każdej transakcji. Kampania informacyjna oraz kontrole w ramach akcji "Weź paragon" odbywa się na terenie całejPolski. Akcję promuje, podobnie jak w ubiegłym roku, rysunek Andrzeja Mleczki z hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon".

Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu ma duże znaczenie dla wszystkich podatników. W akcji „Weź paragon" chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie wpływu podatku do budżetu państwa, czyli do wspólnej kasy.W trakcie ubiegłorocznej letniej akcji „Weź paragon" pracownicy wszystkich zaangażowanych urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych wystawili ponad 25 tysięcy mandatów na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku od swojego dochodu na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Ministerstwo Finansów przygotowało informację dla podatników, którzy chcą przekazać 1% podatku dla OPP instruującą w jaki sposób należy to zrobić.

1. Podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie (do 30 kwietnia 2012 r. - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).

2. Podatnik jest obowiązany zapłacić kwotę podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla OPP. Terminy zapłaty to 2 lipca 2012 r. z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

3. Następnie należy wybrać OPP z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku - wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

4. Kolejny krok, to wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym lub w jego korekcie. W zeznaniach podatkowych znajduje się blok "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tym bloku należy podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania na jej rzecz.Na podstawie tych informacji naczelnik urzędu skarbowego przekazuje pieniądze na rzecz wybranej przez podatnika OPP.

Dzięki temu rozwiązaniu, o przeznaczeniu 1% podatku decyduje podatnik, a nie Państwo.

Przedawniły się zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym za 2005 rok

31 grudnia przedawniły się zobowiązania podatkowe 2005 roku. Fiskus nie będzie mógł więc żądać od nas, ani zapłaty podatku, ani odsetek od podatku za ten rok. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

przedawnienie jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania. Oznacza to, że po upływie określonego czasu, zobowiązanie podatkowe, chociaż niezapłacone, wygasa łącznie z odsetkami za zwłokę. Po upływie okresu przedawnienia z mocy prawa, bez konieczności wydawania żadnych decyzji, przestaje istnieć stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podatnikiem i fiskusem. Fiskus, chociaż niezaspokojony, nie ma już podstaw do egzekwowania zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z Ordynacją podatkową przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych termin przedawnienia rozpoczyna bieg nie z końcem roku, za który należny jest podatek, lecz z końcem następnego roku, w którym przypada termin płatności podatku. Ponieważtermin płatności zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych za 2005 rok przypadał na 30 kwietnia 2006 roku, przedawniły się one z końcem 2011 roku. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Osoby fizyczne w zeznaniu PIT za 2011 rok mogą wpisać PESEL zamiast NIP


Osoby fizyczne nieprowadzące biznesu lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie muszą w kontaktach z urzędami posługiwać się już NIP. Od 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób fizycznych jest PESEL. Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nie muszą więc podawać NIP na formularzach podatkowych.Natomiast pozostali podatnicy nadal będą identyfikowani za pomocą NIP.