biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Maj 2012


Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe

Od 10 maja 2012 roku obowiązują wyższe odsetki od zaległości podatkowych i odsetki maksymalne. Rada Polityki Pieniężnej przedstawiła uzasadnienie tej decyzji, powołując się na podwyższoną inflację. W ocenie Rady, w średnim okresie oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie sprzyjało obniżeniu inflacji. Jednak ze względu na utrzymywanie się istotnego negatywnego wpływu na inflację czynników pozostających poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, oczekiwana skala spowolnienia może okazać się niewystarczająca by umożliwić powrót inflacji do celu w średnim okresie. Ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji zwiększają także utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie oczekiwania inflacyjne. Rada uznała, że ograniczenie ryzyka utrzymania się inflacji powyżej celu w średnim okresie wymaga podwyższenia stóp procentowych NBP.

Efektem podwyżki stopy lombardowej jest wzrost odsetek do poziomu:

  • 14,5 % odsetki od zaległości podatkowych,
  • 10,88% obniżone odsetki od zaległości podatkowych,
  • 25% odsetki maksymalne.

Prawie 10 tysięcy kontroli skarbowych w 2011 r.

W 2011 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły łącznie 9 906 kontroli. W wyniku tych kontroli fiskus odzyskał od nierzetelnych podatników 2, 256 mld zł. Wśród ustaleń podatkowych, podatek VAT stanowił 57,6 % całości ustaleń, podatek dochodowy od osób prawnych 11 %, podatek dochodowy od osób fizycznych 13 %, a podatek akcyzowy 16,8 %.

Szczególna uwag skierowana została na wykrywanie przestępczości paliwowej, nadużyć w obrocie złomem, nieujawnianiu przez podatników faktycznych źródeł przychodu, ukrywaniu rzeczywistych rozmiarów oraz niezgłaszaniu do opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto ujawniano nieprawidłowości popełniane przez podmioty uczestniczące w obrocie wewnątrzwspólnotowym, co wymagało ścisłej współpracy i wymiany informacji ze służbami finansowymi państw unii europejskiej.

Bez względu na kontrolowaną branżę, do szczególnie niebezpiecznych dla budżetu państwa zjawisk, na które napotykają organy kontroli skarbowej, należy zaliczyć wprowadzanie przez nieuczciwe podmioty do obrotu gospodarczego faktur opisujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze, tzw. fikcyjnych faktur, które zostały wystawione wyłącznie w celu wyłudzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego lub zaliczenia wykazanego w nich wydatku do kosztów uzyskania przychodu. W 2011 roku kontrola skarbowa ujawniła prawie 120 tys. sztuk fikcyjnych faktur na łączną kwotę przekraczającą 5,8 miliarda zł.

Jak podaje "Rzeczpospolita", w ubiegłym roku prawie 15% oszustw podatkowych wykryto na podstawie kontroli PIT. Kontrolerzy sprawdzają pochodzenie środków wydanych np. na nieruchomości czy samochody, a także lokowanych na giełdzie i w funduszach inwestycyjnych. "Rzeczpospolita" pisze, że średnia wysokość zaległego podatku, który trzeba było zapłacić po kontroli, wyniosła 209 416 zł.

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

Zasadniczo zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W przypadku podatku dochodowego oznacza to, że dokumenty, którymi posłużyliśmy się w rozliczeniu za 2011 rok, musimy przechowywać do końca 2017 roku (mimo że termin zapłaty minął 30 kwietnia 2012 roku, termin liczymy od końca roku kalendarzowego, czyli od 31 grudnia 2012 roku). Dopiero zatem z początkiem 2018 roku możemy rozstać się z PIT-11 czy z PIT 8C, jak również wszelkimi innymi dokumentami potwierdzającymi wysokość przychodów.

Szczególną ostrożność powinni zachować podatnicy rozliczający stratę z lat ubiegłych. Kontrolerzy mają bowiem prawo żądać dokumentów potwierdzających wysokość przychodów i kosztów z roku, w którym podatnik poniósł stratę. Okazuje się w praktyce, że dokumenty należy przechowywać nawet przez 11 lat. Zakładając, że przedsiębiorca poniósł stratę w 2010 roku i będzie odliczał ją w równych częściach przez pięć lat - do 2015 roku, to dokumenty z 2010 roku (czyli z roku poniesienia straty) powinien zachować aż do 2021 roku.

W podobnej sytuacji są podatnicy dokonujący odpisów amortyzacyjnych. Muszą oni zachować dokumentację będącą podstawą ustalenia wartości początkowej środka trwałego.

Z kolei dla podatników, którzy skorzystali z ulgi mieszkaniowej, termin przedawnienia wynosi 7 lat, gdyż wlicza się do niego dwuletni okres na dokonanie inwestycji mieszkaniowych.

Reasumując, dokumenty należy przechowywać do upływu terminu przedawnienia. Jednocześnie trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Siedem największych absurdów polskiego systemu podatkowego

W ramach V Dnia Ochrony Praw Podatnika przedstawione zostały największe absurdy polskiego systemu podatkowego zgłoszone przez ekspertów pracujących w ramach projektu Deklaracji Praw Podatnika.

Na liście znalazło się w tym roku siedem pozycji:

1) trzy definicje działalności gospodarczej,

2) brak maksymalnej opłaty od egzekwowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym,

3) martwe przepisy o interpretacjach ogólnych na wniosek podatnika,

4) opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych,

5) odpowiedzialność podatkowa całym majątkiem współmałżonka,

5) zbyt długi okres na weryfikację przez urząd podstawy opodatkowania przy podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn,

7) opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń.

Począwszy od 16 maja każdy podatnik może zgłaszać propozycje do plebiscytu Bubel Podatkowy Roku. Lista zgłoszonych przepisów podzielonych na trzy kategorie - orzecznictwo, interpretacje i legislacja - zostanie opublikowana do 1 października na stronie www.dzienpodatnika.pl. Głosowanie będzie trwało 5 miesięcy, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Dnia Ochrony Praw Podatnika 2013.

Zajęcie rachunku bankowego jako jedna z form egzekucji

Jeśli firma ma nieuregulowane zaległości, np. niezapłacony w terminie podatek VAT, przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.) dają fiskusowi możliwość zajęcia konta bankowego. Zanim do tego dojdzie, naczelnik urzędu skarbowego musi dopełnić kilku formalności.

Po pierwsze koniecznym jest ustalenie, w którym banku przedsiębiorca prowadzi rachunek. Zajęciu podlegają wszystkie rodzaje rachunków (rachunek bieżący, pomocniczy, złotówkowy, walutowy). Jeśli rachunek prowadzony jest dla kilku osób, to również nie jest przeszkodą dla fiskusa, aby zająć konto.

Po drugie naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do zawiadomienia banku, czyje konto ma zostać zajęte, na jakiej podstawie oraz o jaką kwotę chodzi. W zawiadomieniu urząd skarbowy wzywa bank, aby bez jego zgody nie wypłacał żadnych kwot do wysokości zajętej wierzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał mu tę kwotę.
O zajęciu konta bankowego informowany jest również sam przedsiębiorca.

Zajęcie wierzytelności skuteczne jest aż do momentu wyegzekwowania całej należności.

Wolne od zajęcia są środki pieniężne do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Z komunikatu GUS wynika, że gdyby do zajęcia rachunku doszło w tej chwili, bank musiałby pozostawić do dyspozycji podatnika 11 308,41 zł.

U.p.e.a. przewiduje kilka wyjątków. Zakaz wypłat bez zgody urzędu skarbowego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od bieżących wynagrodzeń (nie dotyczy zaległości). Innym wyjątkiem, który pozwala bankowi na wypłatę kwoty bez zgody fiskusa, są alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym. Pieniądze te jednak zostaną wypłacone nie przedsiębiorcy, a do rąk osób uprawnionych do alimentów lub renty.