biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Lipiec 2012


Odpłatne oddanie koparki na złom podlega VAT

Odpłatne oddanie koparki na złom podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu.

Co prawda zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do tejże ustawy., jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, niekorzystający ze zwolnienia., a dostawa nie jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT Jednak w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. nie zostały wymienione koparki, a co najwyżej niektóre części uzyskane po jej demontażu. Do dostawy tej nie ma również zastosowanie zwolnienie od podatku dla towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2  ustawy o VAT, gdyż w stosunku do koparki podatnikowi dokonującemu jej dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując - podatnikiem z tytułu odpłatnego oddania koparki na złom będzie, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, przedsiębiorca oddający ten sprzęt na złom.

Wakacje i podatki - co warto wiedzieć

W związku z rozpoczęciem wakacji resort finansów przygotował broszurę odpowiadającą na wiele istotnych pytań: Czy w związku z wakacyjną pracą naszego dziecka nie stracimy ulgi rodzinnej? Dlaczego warto brać paragon? Gdzie zapłacimy podatek pracując za granicą?

Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Dzieci nie mogą osiągnąć dochodów wysokości przekraczającej 3089 zł.

Dochody z pracy uzyskane przez małoletnich należy wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Tylko wtedy, gdy roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3091,00 zł, to zgodnie z ogólnymi zasadami, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Wynagrodzenie uzyskane za zbiór owoców sezonowych czy runa leśnego podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym. Jednakże dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny - będą zwolnione z podatku dochodowego.

Wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, jednak z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zależności więc od państwa, w jakim wykonujemy pracę, osiągany tam dochód może zostać opodatkowany tylko w tym państwie albo też podlegać opodatkowaniu w obydwu tych krajach. W przypadku podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wynikająca z właściwej umowy metoda unikania takiego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją).

Dokumentowanie przejazdów autostradą

Od 1 czerwca kierowcy samochodów osobowych i motocykli muszą płacić za przejazd autostradą A4 na odcinku Bielany Wrocławskie - Sośnica. Aby ująć ten wydatek w kosztach firm, konieczny jest dowód księgowy zgodny z wytycznymi zawartymi w przepisach. Sam paragon wydawany przy płatności nie spełnia tych kryteriów. Aby paragon mógł być uznany za dowód stanowiący podstawę księgowania, musi zostać uzupełniony o brakujące dane wymagane przepisami.

Na podstawie par. 17 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360), dokumentem zrównanym z fakturą, uprawniającym do odliczenia VAT, są dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi. Muszą jednak zawierać następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.

Dlatego wystarczające będzie uzupełnienie paragonu za przejazd autostradą o informacje na temat nabywcy, podpis osoby dokonującej zapłaty i opis, jakiego wydatku dotyczy, tj. opis operacji gospodarczej. Dane te można umieścić bezpośrednio na paragonie.

Wyższy limit zwrotu VAT w budownictwie

W III kwartale 2012 r. limit zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego będzie wyższy o ponad 2 tysiące złotych.

Wyższy limit zwrotu wynika ze wzrostu ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w I kwartale 2012 r. cena ta wyniosła 4130 zł. Poprzednio było to 3829 zł.

Od 1 lipca limity będą wynosiły 35 256 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz 15 110 zł w przypadku inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (dla osób które nie korzystały z ulg mieszkaniowych). Do końca czerwca zastosowanie mają dotychczasowe limity tj 32.686 zł oraz 14 008 zł.

Nierząd nie chroni przed wysokim 75% podatkiem

Jeszcze kilka lat temu sposób "na prostytutkę" wydawał się prostym rozwiązaniem kłopotów z fiskusem, gdy ten zarzucił podatnikowi, że wydaje więcej, niż oficjalnie zarabia. - informuje "Rzeczpospolita".

W świetle polskich przepisów prostytuowanie się nie jest nielegalne. Poza tym państwo brzydzi się wyciągać rękę po pieniądze z nierządu. Zyski z prostytucji są więc nieopodatkowane.

Jednak z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że większość składów orzekających nie daje się na to nabrać i żąda wskazania źródła dowodowego, które mogłoby potwierdzić tę okoliczność, np. hotel, motel czy inny lokal, w którym usługi te mogły być świadczone, wskazania świadków, klientów korzystających z usług.

Gazeta podaje przykłady spraw sądowych, w których podatniczki swoje nieudokumentowane przychody tłumaczyły osiąganiem dochodów z prostytucji. Na ogół fiskus czy sąd administracyjny żąda twardych dowodów, które - jak wykazano na licznych przykładach - trudno jest przedstawić.

Kogo fiskus ma na celowniku?

Kto może spodziewać się kontroli ze strony urzędu skarbowego? Ci podatnicy, którzy mają przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. W wytycznych, o których czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4891 w sprawie wydanej przez Ministerstwo Finansów instrukcji odnoszącej się do osób podejrzanych o ukrywanie dochodów, wskazano przykładowe obszary zainteresowania organów skarbowych, w których, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, możliwe jest ryzyko wystąpienia nieujawnionego majątku. Są to niżej wymienione kategorie podatników:

 • nabywcy nieruchomości o znacznej wartości na terenie całego kraju, a także poza granicami RP,
 • nabywcy rzeczy ruchomych o znacznej wartości oraz luksusowych usług (np. wycieczek zagranicznych)
 • osoby kupujące dobra luksusowe: jachty, łodzie motorowe, drogie samochody, samoloty, drogi sprzęt elektroniczny, antyki, dzieła sztuki, wyroby jubilerskie, wyposażenie wnętrz itp.,
 • inwestorzy giełdowi,
 • osoby posiadające znaczne lokaty bankowe oraz posiadające rachunki w wielu bankach,
 • nabywcy znacznych ilości udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
 • właściciele nowo powstałych firm, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych
 • w kręgu zainteresowania powinny znaleźć się osoby likwidujące firmy po krótkim okresie ich działania, a następnie zakładające nowe podmioty działające w tej samej lub pokrewnej branży,
 • przedsiębiorcy stale ponoszący stratę z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykazujący bardzo niskie dochody, a jednocześnie nabywający mienie znacznej wartości,
 • osoby niedeklarujące żadnych dochodów, a ponoszące znaczne wydatki,
 • osoby młode, nabywające nieruchomości oraz inne dobra ruchome o znacznej wartości,
 • darczyńcy i pożyczkodawcy znacznych wartości,
 • uczestnicy fikcyjnych transakcji (tzw. słupy) oraz osoby firmujące cudzą działalność gospodarczą,
 • przedstawiciele określonych grup zawodowych, tzw. wolnego zawodu (np. lekarze, prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, architekci, geodeci, rzecznicy patentowi, tłumacze, księgowi),
 • osoby wpłacające kaucje sądowe o znacznej wartości,
 • urzędnicy administracji publicznej i samorządowej podejrzani o działania korupcyjne i/lub postrzegane jako niewspółmiernie majętne w porównaniu z ich oficjalnym wynagrodzeniem,
 • osoby mające dostęp do informacji finansowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania innych podmiotów (członkowie zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, menadżerowie, dyrektorzy przedsiębiorstw),
 • prezesi spółdzielni mieszkaniowych, członkowie komisji przetargowych lub inne osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przetargów),
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych oraz osoby współdziałające z tymi firmami,
 • osoby zaniżające przychody z działalności gospodarczej, nieposiadające kas fiskalnych, w tym w szczególności działające w handlu na bazarach oraz osoby świadczące usługi dla ludności, tj. budowlane, gastronomiczne, przewozowe, związane z kulturą fizyczną itp.

Na podstawie analizy wyników badań za lata 2010–2011, na które powołują się autorzy odpowiedzi na interpelację nr 4891 można zauważyć, że spośród osób objętych kontrolą w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów w kategorii wiekowej największą grupę, która stanowiła 76,5%, reprezentowali podatnicy w wieku aktywności zawodowej, tj. 30–60 lat. W kategorii aktywności zawodowej i źródeł uzyskiwania przychodów najliczniejszą grupę stanowią podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej osobiście – 61,8%. Osoby te tworzą największą grupę podatników uchylających się od opodatkowania. W składanych deklaracjach podatkowych wykazywali stratę lub niskie dochody z prowadzonej działalności gospodarczej lub nie deklarowali żadnych dochodów, a jednocześnie dysponowali znacznymi środkami finansowymi, które były wydatkowane m.in. na inwestycje budowlane, zakup nieruchomości, zakup papierów wartościowych na rynkach finansowych bądź były gromadzone na lokatach bankowych.

Na koniec dodajmy, że przychody z nieujawnionych źródeł opodatkowane są stawką sankcyjna 75%.