biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Doradca podatkowy

Wolny zawód zaufania publicznego, powołany ustawą z dn. 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym.

Ślubowanie doradcy podatkowego:

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Usługi doradcy podatkowego

Zgodnie z ustawą do zakresu czynności doradztwa podatkowego należy:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii
  i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
  w sprawach wymienionych w pkt 1.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego przez podmioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny.

Doradca podatkowy poza czynnościami wymienionymi powyżej może:

 • świadczyć usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 • udzielać porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzić rozliczenia w zakresie innych niż podatki należności publicznoprawnych (np. składki ZUS, PFRON).

Jak zostać doradcą podatkowym

Aby zostać doradcą podatkowym należy:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

 • korzystać w pełni z praw publicznych;

 • posiadać wyższe wykształcenie;

 • być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego;

 • zdać państwowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej;

 • odbyć w Polsce dwuletnią praktykę zawodową;

 • złożyć ślubowanie.

Obowiązki doradcy podatkowego

Do obowiązków doradcy podatkowego należy:

 • postępowanie zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej;

 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;

 • regularne opłacanie składki członkowskiej;

 • przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej;

 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu;

 • umieszczanie, na wszystkich pismach ( w tym deklaracjach i zeznaniach) sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego, firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych;

 • przechowywanie przez okres 5 lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu swoich klientów w sprawach obowiązków podatkowych, a także udzielonych im porad oraz po upływie tego okresu - zniszczenie tych dokumentów.

Niedopełnienie obowiązków określonych ustawą może być przesłanką do wykreślenia z listy doradców podatkowych.

Doradcy podatkowi zrzeszeni są w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, która reprezentuje środowisko doradców podatkowych oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonaniem zawodu doradcy podatkowego.

Nieprzestrzeganie przez doradcę podatkowego obowiązków określonych ustawą o doradztwie podatkowym można zgłaszać do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych www.krdp.pl lub
w oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych : www.malopolski.kidp.pl

Prawa doradcy podatkowego

 • doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego została zrównana z tajemnicą zawodową radcy prawnego i adwokata. Aktualnie tylko sąd może zwolnić doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej i to tylko w przypadku, gdy okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu;

 • zakaz przesłuchiwania, o którym mowa powyżej stosuje się również do osób zatrudnionych przez doradcę, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego;

 • doradca podatkowy sam może uwierzytelniać dokumenty przedstawiane w trakcie postępowań,
  w których występuje jako pełnomocnik;

 • doradca podatkowy sam może uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa, jak również ma prawo udzielić dalszego pełnomocnictwa innemu doradcy podatkowemu, radcy prawnemu lub adwokatowi;

 • doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pisma
  w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.