biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Księgowy

Księgowy (wg Wikipedii) - pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Do zadań księgowego należy m.in. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy) oraz zewnętrznych (rozliczenia podatkowe i statystyczne) oraz obliczanie
i rozliczanie zobowiązań podatkowychprzedsiębiorstwa.

Księgowy, który chce wykonywać pracę w formie własnej działalności gospodarczej musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zwane certyfikatem księgowym.

Do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach działalności gospodarczej, uprawnione są również osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów i osoby wpisane na listę doradców podatkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – biuro rachunkowe

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało uregulowane w ustawie o rachunkowości. Do zakresu czynności osoby prowadzącej usługowo księgi rachunkowe zgodnie z ustawą należy:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

 • sporządzanie sprawozdań finansowych;

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Ustawa o rachunkowości dała osobom posiadającym certyfikat księgowy uprawnienia do wykonywania niektórych czynności z zakresu doradztwa podatkowego:

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Jak można uzyskać certyfikat księgowy

Minister finansów wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości;

 • spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie
  z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 2. posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie
  z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
 3. posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła
  z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że osoby wymienione w punktach 1 i 2 nie mają obowiązku zdawania egzaminu. Minister Finansów wydając certyfikat w żaden sposób nie bada przebiegu praktyki w księgowości tych osób. Za praktykę w księgowości uznaje się również prowadzenie ksiąg rachunkowych własnej działalności gospodarczej osoby ubiegającej się o certyfikat.

Obowiązki osoby prowadzącej biuro rachunkowe

Przedsiębiorcy świadczący usługowo prowadzenie ksiąg rachunkowych są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ksiąg podatkowych.